App\Shop\Posts\Post {#1746
 #table: "posts"
 #fillable: array:15 [
  0 => "title"
  1 => "description"
  2 => "content"
  3 => "posts_type"
  4 => "array_values"
  5 => "author_id"
  6 => "show"
  7 => "temp"
  8 => "category_id"
  9 => "categories"
  10 => "tags"
  11 => "module"
  12 => "status"
  13 => "lang"
  14 => "id_lang"
 ]
 +timestamps: true
 #dates: array:2 [
  0 => "deleted_at"
  1 => "deleted_at"
 ]
 #attr: array:2 [
  "posts" => Illuminate\Support\Collection {#1758
   #items: array:7 [
    "slug" => 20
    "danh_sach_anh" => 64
    "seo" => 74
    "status" => 154
    "trang_thai_an" => 155
    "trang_thai_hien" => 156
    "trang_thai_trang_chu" => 157
   ]
  }
  "pages" => Illuminate\Support\Collection {#1760
   #items: array:8 [
    "slug" => 99
    "danh_sach_anh" => 100
    "tieu_de_bai_viet" => 101
    "status" => 151
    "trang_thai_an" => 152
    "trang_thai_hien" => 153
    "seo" => 182
    "trang_thai_trang_chu" => 184
   ]
  }
 ]
 #casts: array:1 [
  "array_values" => "object"
 ]
 #connection: "mysql"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:17 [
  "id" => 32
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => null
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":\"Gi\\u1edbi thi\\u1ec7u\",\"slug\":\"gioi-thieu\",\"meta_keyword\":\"Gi\\u1edbi thi\\u1ec7u\",\"meta_description\":\"Tr\\u1ea3i qua h\\u01a1n\\u00a010 n\\u0103m h\\u00ecnh th\\u00e0nh v\\u00e0 ph\\u00e1t tri\\u1ec3n, C\\u00f4ng ty C\\u1ed5 ph\\u1ea7n Vietnam Booking hi\\u1ec7n nay l\\u00e0 \\u0111\\u1ecba ch\\u1ec9 cung c\\u1ea5p \\u0111\\u1ea7y \\u0111\\u1ee7 c\\u00e1c d\\u1ecbch v\\u1ee5 ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng, t\\u1eeb\\u00a0\\u0111\\u1eb7t v\\u00e9 m\\u00e1y bay gi\\u00e1 r\\u1ebb,\\u00a0tour du l\\u1ecbch,\\u00a0\\u0111\\u1eb7t ph\\u00f2ng kh\\u00e1ch s\\u1ea1n\\u00a0\\u0111\\u1ebfn\\u00a0l\\u00e0m visa tr\\u1ecdn g\\u00f3i,\\u00a0gi\\u00fap qu\\u00fd kh\\u00e1ch h\\u00e0ng c\\u00f3 \\u0111\\u01b0\\u1ee3c h\\u00e0nh tr\\u00ecnh nh\\u01b0 \\u00fd mu\\u1ed1n.\"},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"gioi-thieu\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 16:07:41"
  "created_at" => "2019-08-29 15:59:16"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => null
  "tags" => null
  "title" => "Giới thiệu"
  "description" => "Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Vietnam Booking hiện nay là địa chỉ cung cấp đầy đủ các dịch vụ chất lượng, từ đặt vé máy bay giá rẻ, tour du lịch, đặt phòng khách sạn đến làm visa trọn gói, giúp quý khách hàng có được hành trình như ý muốn."
  "content" => """
   <h2><strong>TH&Ocirc;NG TIN CHUNG</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n doanh nghiệp:&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n Tiếng Anh:&nbsp;<strong>Viet Nam Booking Corporation</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n viết tắt:&nbsp;<strong>Vietnam Booking Corp</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy ph&eacute;p kinh doanh số&nbsp;<strong>0308042348 v&agrave;o ng&agrave;y 03 th&aacute;ng 4 năm 2009.</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔</strong>&nbsp;Giấy Ph&eacute;p Lữ h&agrave;nh quốc tế &amp; nội địa:<b>&nbsp;</b>Số GP/No.: 79-917/2018/TCDL-GP LHQT</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số GP: 79-0016/2018/SDL-GP LHNĐ</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp của<strong>&nbsp;IATA</strong>&nbsp;- Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; ch&iacute;nh thức&nbsp;</strong>của nhiều h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa v&agrave; quốc tế: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific...</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Đối t&aacute;c&nbsp;</strong>của c&aacute;c chuỗi kh&aacute;ch sạn h&agrave;ng đầu trong v&agrave; ngo&agrave;i nước như: Vinpearl, Mường Thanh, Intercontinental,...</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trải qua hơn&nbsp;10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty Cổ phần Vietnam Booking hiện nay l&agrave; địa chỉ cung cấp đầy đủ c&aacute;c dịch vụ chất lượng, từ&nbsp;<strong><a href="http://www.vietnambooking.com/ve-may-bay" target="_blank">đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/du-lich" target="_blank">tour du lịch</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/khach-san" target="_blank">đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn</a></strong>&nbsp;đến<strong>&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/visa" target="_blank">l&agrave;m visa trọn g&oacute;i</a>,</strong>&nbsp;gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; được h&agrave;nh tr&igrave;nh như &yacute; muốn.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking (Vietnam Booking)</strong>&nbsp;đặt trụ sở ch&iacute;nh tại TPHCM v&agrave; chi nh&aacute;nh&nbsp;ở hai th&agrave;nh phố lớn l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Đặc biệt, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online qua hệ thống website:&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/"><strong>vietnambooking.com</strong></a>&nbsp;v&agrave; Tổng đ&agrave;i tư vấn 24/7:&nbsp;<strong>1900 636 167</strong></p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>LĨNH VỰC KINH DOANH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Vietnam Booking đang cung cấp 4 lĩnh vực dịch vụ sau:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>1/ V&eacute; m&aacute;y bay:</strong></u>&nbsp;L&agrave; thế mạnh đặc th&ugrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, với ph&ograve;ng b&aacute;n v&eacute; trực tiếp tr&ecirc;n cả ba miền Bắc &ndash; Trung &ndash; Nam c&ugrave;ng đội ngũ tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, giao v&eacute; tận nh&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch. Mong muốn h&agrave;ng đầu của Vietnam Booking l&agrave; đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những tấm v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; tốt, h&agrave;nh tr&igrave;nh bay thuận tiện nhất.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; một trong số &iacute;t những c&ocirc;ng ty trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa như:&nbsp;Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific. Hơn nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n đạt được danh hiệu đại l&yacute; chuy&ecirc;n nghiệp theo ti&ecirc;u chuẩn của IATA (Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế) trong lĩnh vực cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế như Singapore Airlines, Korean Air, EVA Air, Qatar Airlines, Thai Airways, American Airlines, Air France, Qantas, China Southern Airlines, China Airlines, United Airlines, Emirates<em>&hellip;</em>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>2/&nbsp;</strong><strong>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn:</strong></u>&nbsp;Với mạng lưới đối t&aacute;c rộng lớn:&nbsp;<strong>2000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn tại Việt Nam v&agrave; hơn&nbsp;<strong>30.000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn quốc tế, ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch một nơi lưu tr&uacute; an to&agrave;n, thuận tiện v&agrave; gi&aacute; tốt nhất cho chuyến đi của m&igrave;nh.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo h&igrave;nh ảnh thực tế, so s&aacute;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ph&ograve;ng v&agrave; quy định của nhiều kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n hệ thống vietnambooking.com v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>3/ Tổ chức tour du lịch</strong>:</u>&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c&nbsp;<strong>tour du lịch đa dạng</strong>&nbsp;loại h&igrave;nh như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kh&aacute;m ph&aacute; &ndash; trải nghiệm với lịch tr&igrave;nh mới lạ hấp dẫn, dịch vụ đi k&egrave;m đạt chuẩn chất lượng v&agrave; đặc biệt gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng tiết kiệm.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thế mạnh tổ chức tour thiết kế ri&ecirc;ng &ndash; M.I.C.E, team building &amp; gala dinner cho c&aacute;c cơ quan đo&agrave;n thể, doanh nghiệp, đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, l&agrave; cơ hội để gắn kết tập thể, n&acirc;ng cao tinh thần lao động v&agrave; cống hiến.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>4/ Tư vấn &amp; hỗ trợ Visa</strong>:</u>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn, hướng dẫn qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu&nbsp;<strong>xin visa trọn g&oacute;i</strong>. Vietnam Booking c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm v&agrave; uy t&iacute;n trong lĩnh vực visa du lịch, visa thăm th&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; visa c&ocirc;ng t&aacute;c cho người Việt Nam nhập cảnh v&agrave;o c&aacute;c nước ph&aacute;t triển của Ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u &Acirc;u, &Uacute;c, Mỹ&hellip; Với tỉ lệ đậu l&ecirc;n đến 98%, thậm ch&iacute; đối với c&aacute;c hồ sơ kh&oacute;, trường hợp xin visa khẩn.</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 dir="ltr"><strong>LỊCH SỬ, QU&Aacute; TR&Igrave;NH H&Igrave;NH TH&Agrave;NH V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>03.04.2009:</strong>&nbsp;Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp số 0308042348, Vietnam Booking&nbsp;<strong>th&agrave;nh lập văn ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n</strong>, đặt trụ sở tại 190&nbsp;Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11, TP. HCM. Trong năm 2009, Vietnam Booking tr&ecirc;n cương vị l&agrave; một đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ, uy t&iacute;n đ&atilde; chiếm trọn l&ograve;ng tin của những kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc. Với mục ti&ecirc;u v&agrave; phương hướng kinh doanh đ&uacute;ng đắn, trong&nbsp;năm n&agrave;y, Vietnam Booking đ&atilde; dần c&oacute; chỗ đứng v&agrave; tạo dấu ấn mạnh mẽ.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2010 -&nbsp;2011:</strong><strong>&nbsp;</strong>Tiếp tục mục ti&ecirc;u ban đầu l&agrave; x&acirc;y dựng n&ecirc;n một địa chỉ &ldquo;booking&rdquo; chất lượng nhất cho đa dịch vụ, Vietnam Booking đ&atilde; bước đầu tiến v&agrave;o thị trường&nbsp;<strong>Kh&aacute;ch sạn v&agrave; Tour du lịch</strong>. Vietnam Booking đ&atilde; hợp t&aacute;c với nhiều đơn vị Kh&aacute;ch sạn, Lữ h&agrave;nh để tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng những Tour du lịch nội địa đầu ti&ecirc;n, đưa người Việt đến với nhiều cảnh quan tươi đẹp của đất nước. Đặc biệt, c&aacute;c tour đo&agrave;n thể, tour MICE của C&ocirc;ng ty đ&atilde; được nhiều đơn vị tin chọn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking cũng ch&agrave;o s&acirc;n lĩnh vực&nbsp;<strong>Dịch vụ Visa</strong>&nbsp;v&agrave; may mắn được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&oacute;n nhận. Đ&aacute;p lại đ&oacute;, C&ocirc;ng ty đ&atilde; dốc hết sức để n&acirc;ng cao tỷ lệ đậu Visa gần như tuyệt đối với mức&nbsp;<strong>97%</strong>, gi&uacute;p cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; thị thực c&aacute;c nước ph&aacute;t triển tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2012 - 2015:</strong>&nbsp;Nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch tận chỗ của kh&aacute;ch h&agrave;ng, trong 4&nbsp;năm,&nbsp;C&ocirc;ng ty&nbsp;<strong>mở rộng th&ecirc;m chi nh&aacute;nh</strong>&nbsp;ở 2 khu vực trung t&acirc;m sầm uất của 2 th&agrave;nh phố lớn nhất nước. Đ&oacute; l&agrave; văn ph&ograve;ng TP.HCM tại 164 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Phường Bến Th&agrave;nh, Quận 1, văn ph&ograve;ng 192 Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11&nbsp;v&agrave; văn ph&ograve;ng ph&iacute;a Bắc tại H&agrave; Nội 30 Phan Chu Trinh, Quận Ho&agrave;n Kiếm.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">H&igrave;nh ảnh Vietnam Booking bắt đầu phủ s&oacute;ng tr&ecirc;n nhiều phương tiện truyền th&ocirc;ng khi trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc nội cũng như hợp t&aacute;c với gần 200 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế nổi tiếng.&nbsp;Trong những năm n&agrave;y, C&ocirc;ng ty cũng tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều tour du lịch quốc tế với mức chi ph&iacute; hợp l&yacute; l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng du kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2016 - 2017:</strong>&nbsp;2016 l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu bước ngoặt của C&ocirc;ng ty khi &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online. Cụ thể l&agrave; sự cải tiến vượt bậc&nbsp;của hệ thống website&nbsp;<strong>www.vietnambooking.com</strong>&nbsp;đ&atilde; mang đến một cuộc c&aacute;ch mạng số h&oacute;a gi&uacute;p c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietnam Booking đặt dịch vụ tiện lợi, dễ d&agrave;ng hơn. Đồng thời,&nbsp;C&ocirc;ng ty cho ra mắt&nbsp;<strong>ứng dụng di động Vietnam Booking</strong>&nbsp;tr&ecirc;n Google Play v&agrave; App Store cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &amp; đặt dịch vụ nhanh ch&oacute;ng hơn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2017 - 2019:</strong>&nbsp;Ở khu vực miền Trung, sau nhiều năm phục vụ trực tuyến, Vietnam Booking đ&atilde; khai trương chi nh&aacute;nh đầu ti&ecirc;n tại đầu cầu Đ&agrave; Nẵng - th&agrave;nh phố nhộn nhịp v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch quốc tế nhất. Giai đoạn n&agrave;y&nbsp;cũng l&agrave; năm ghi lại sự th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ của C&ocirc;ng ty với việc mở li&ecirc;n tiếp&nbsp;văn ph&ograve;ng thứ 4 (235/14 Tạ Uy&ecirc;n, P.6, Q.11)&nbsp;v&agrave; thứ 5 (54 Phạm Hồng Th&aacute;i, P. Bến Th&agrave;nh, Q.1) tại TP. HCM.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2019 - 2021:</strong>&nbsp;Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking ch&uacute; trọng v&agrave;o việc đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn nữa c&aacute;c gi&aacute; trị cho x&atilde; hội. Cụ thể, C&ocirc;ng ty đ&atilde; t&agrave;i trợ cho nhiều sự kiện cộng đồng, g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ đồng b&agrave;o gặp kh&oacute; khăn do thi&ecirc;n tai,... Ti&ecirc;u biểu trong đ&oacute; c&oacute; thể kể đến việc l&agrave;&nbsp;<strong>Nh&agrave; t&agrave;i trợ Bạc</strong>&nbsp;cho cuộc thi: &ldquo;I - HOTELIER XI&rdquo; do trường Đại học Hoa Sen tổ chức; tổ chức chương tr&igrave;nh g&acirc;y quỹ &ldquo;Sưởi Ấm miền Trung - Triệu Tr&aacute;i Tim 1 Tấm L&ograve;ng&rdquo;.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh hơn 10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; nhận được sự c&ocirc;ng nhận to lớn từ c&aacute;c đơn vị uy t&iacute;n trong ng&agrave;nh khi được trao tặng h&agrave;ng loạt giải thưởng danh gi&aacute;. Nổi bật trong đ&oacute; l&agrave; danh hiệu &ldquo;<strong>Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng ch&acirc;u &Aacute; 2019</strong>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<strong>Top 20 thương hiệu nổi tiếng h&agrave;ng đầu Việt Nam năm 2019</strong>&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả xứng đ&aacute;ng cho Vietnam Booking sau hơn 10 năm nỗ lực, phấn đấu trở th&agrave;nh một trong những thương hiệu uy t&iacute;n dẫn đầu ng&agrave;nh.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>MỤC TI&Ecirc;U &amp; SỨ MỆNH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Lấy niềm tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; phương ch&acirc;m v&agrave; thước đo chất lượng dịch vụ, Vietnam Booking lu&ocirc;n mong muốn thương hiệu của m&igrave;nh được gắn với uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. Ng&agrave;y nay, khi thị trường lu&ocirc;n li&ecirc;n tục thay đổi, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&agrave;ng x&aacute;c định r&otilde; r&agrave;ng mục ti&ecirc;u v&agrave; sứ mệnh của m&igrave;nh hơn:</p>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng uy t&iacute;n v&agrave; thực hiện đ&uacute;ng mọi cam kết trước, trong v&agrave; sau khi tiến h&agrave;nh giao dịch giữa c&aacute;c b&ecirc;n.</li>\r\n
   \t<li>Chuy&ecirc;n cung cấp, tư vấn dịch vụ chất lượng nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; tốt nhất v&agrave; ph&ugrave; hợp nhất.</li>\r\n
   \t<li>Thực hiện nghiệp vụ tư vấn b&aacute;n h&agrave;ng một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả nhất</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với x&atilde; hội:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng văn h&oacute;a doanh nghiệp hiệu quả điển h&igrave;nh tại Việt Nam.</li>\r\n
   \t<li>Đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c hoạt động hướng về cộng đồng, v&igrave; lợi &iacute;ch chung của x&atilde; hội.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>TẦM NH&Igrave;N, CHIẾN LƯỢC PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Tập thể&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking</strong>&nbsp;lu&ocirc;n mong muốn đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng tin dịch vụ mới, chất lượng v&agrave; trở th&agrave;nh &ldquo;người bạn đồng h&agrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mọi h&agrave;nh tr&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt mục ti&ecirc;u ho&agrave;n thiện v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu theo hướng:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Mở rộng hệ thống văn ph&ograve;ng tới c&aacute;c th&agrave;nh phố như: Huế, Hải Ph&ograve;ng, Nha Trang,&hellip;</li>\r\n
   \t<li>Lu&ocirc;n cải thiện c&ocirc;ng nghệ trong thời đại 4.0 để đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   \t<li>N&acirc;ng cao nghiệp vụ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n</li>\r\n
   \t<li>Đơn giản h&oacute;a quy tr&igrave;nh đặt dịch vụ nhằm gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm tối đa thời gian.</li>\r\n
   \t<li>Trở th&agrave;nh đại l&yacute; uy t&iacute;n ch&iacute;nh thức của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tr&ecirc;n thế giới.</li>\r\n
   \t<li>Bắt tay hợp t&aacute;c với nhiều đối t&aacute;c - &nbsp;đơn vị cung cấp dịch vụ li&ecirc;n quan v&agrave; đem lại lợi &iacute;ch cao nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   </ul>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #original: array:17 [
  "id" => 32
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => null
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":\"Gi\\u1edbi thi\\u1ec7u\",\"slug\":\"gioi-thieu\",\"meta_keyword\":\"Gi\\u1edbi thi\\u1ec7u\",\"meta_description\":\"Tr\\u1ea3i qua h\\u01a1n\\u00a010 n\\u0103m h\\u00ecnh th\\u00e0nh v\\u00e0 ph\\u00e1t tri\\u1ec3n, C\\u00f4ng ty C\\u1ed5 ph\\u1ea7n Vietnam Booking hi\\u1ec7n nay l\\u00e0 \\u0111\\u1ecba ch\\u1ec9 cung c\\u1ea5p \\u0111\\u1ea7y \\u0111\\u1ee7 c\\u00e1c d\\u1ecbch v\\u1ee5 ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng, t\\u1eeb\\u00a0\\u0111\\u1eb7t v\\u00e9 m\\u00e1y bay gi\\u00e1 r\\u1ebb,\\u00a0tour du l\\u1ecbch,\\u00a0\\u0111\\u1eb7t ph\\u00f2ng kh\\u00e1ch s\\u1ea1n\\u00a0\\u0111\\u1ebfn\\u00a0l\\u00e0m visa tr\\u1ecdn g\\u00f3i,\\u00a0gi\\u00fap qu\\u00fd kh\\u00e1ch h\\u00e0ng c\\u00f3 \\u0111\\u01b0\\u1ee3c h\\u00e0nh tr\\u00ecnh nh\\u01b0 \\u00fd mu\\u1ed1n.\"},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"gioi-thieu\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 16:07:41"
  "created_at" => "2019-08-29 15:59:16"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => null
  "tags" => null
  "title" => "Giới thiệu"
  "description" => "Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Vietnam Booking hiện nay là địa chỉ cung cấp đầy đủ các dịch vụ chất lượng, từ đặt vé máy bay giá rẻ, tour du lịch, đặt phòng khách sạn đến làm visa trọn gói, giúp quý khách hàng có được hành trình như ý muốn."
  "content" => """
   <h2><strong>TH&Ocirc;NG TIN CHUNG</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n doanh nghiệp:&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n Tiếng Anh:&nbsp;<strong>Viet Nam Booking Corporation</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n viết tắt:&nbsp;<strong>Vietnam Booking Corp</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy ph&eacute;p kinh doanh số&nbsp;<strong>0308042348 v&agrave;o ng&agrave;y 03 th&aacute;ng 4 năm 2009.</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔</strong>&nbsp;Giấy Ph&eacute;p Lữ h&agrave;nh quốc tế &amp; nội địa:<b>&nbsp;</b>Số GP/No.: 79-917/2018/TCDL-GP LHQT</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số GP: 79-0016/2018/SDL-GP LHNĐ</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp của<strong>&nbsp;IATA</strong>&nbsp;- Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; ch&iacute;nh thức&nbsp;</strong>của nhiều h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa v&agrave; quốc tế: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific...</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Đối t&aacute;c&nbsp;</strong>của c&aacute;c chuỗi kh&aacute;ch sạn h&agrave;ng đầu trong v&agrave; ngo&agrave;i nước như: Vinpearl, Mường Thanh, Intercontinental,...</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trải qua hơn&nbsp;10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty Cổ phần Vietnam Booking hiện nay l&agrave; địa chỉ cung cấp đầy đủ c&aacute;c dịch vụ chất lượng, từ&nbsp;<strong><a href="http://www.vietnambooking.com/ve-may-bay" target="_blank">đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/du-lich" target="_blank">tour du lịch</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/khach-san" target="_blank">đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn</a></strong>&nbsp;đến<strong>&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/visa" target="_blank">l&agrave;m visa trọn g&oacute;i</a>,</strong>&nbsp;gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; được h&agrave;nh tr&igrave;nh như &yacute; muốn.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking (Vietnam Booking)</strong>&nbsp;đặt trụ sở ch&iacute;nh tại TPHCM v&agrave; chi nh&aacute;nh&nbsp;ở hai th&agrave;nh phố lớn l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Đặc biệt, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online qua hệ thống website:&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/"><strong>vietnambooking.com</strong></a>&nbsp;v&agrave; Tổng đ&agrave;i tư vấn 24/7:&nbsp;<strong>1900 636 167</strong></p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>LĨNH VỰC KINH DOANH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Vietnam Booking đang cung cấp 4 lĩnh vực dịch vụ sau:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>1/ V&eacute; m&aacute;y bay:</strong></u>&nbsp;L&agrave; thế mạnh đặc th&ugrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, với ph&ograve;ng b&aacute;n v&eacute; trực tiếp tr&ecirc;n cả ba miền Bắc &ndash; Trung &ndash; Nam c&ugrave;ng đội ngũ tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, giao v&eacute; tận nh&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch. Mong muốn h&agrave;ng đầu của Vietnam Booking l&agrave; đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những tấm v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; tốt, h&agrave;nh tr&igrave;nh bay thuận tiện nhất.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; một trong số &iacute;t những c&ocirc;ng ty trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa như:&nbsp;Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific. Hơn nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n đạt được danh hiệu đại l&yacute; chuy&ecirc;n nghiệp theo ti&ecirc;u chuẩn của IATA (Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế) trong lĩnh vực cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế như Singapore Airlines, Korean Air, EVA Air, Qatar Airlines, Thai Airways, American Airlines, Air France, Qantas, China Southern Airlines, China Airlines, United Airlines, Emirates<em>&hellip;</em>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>2/&nbsp;</strong><strong>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn:</strong></u>&nbsp;Với mạng lưới đối t&aacute;c rộng lớn:&nbsp;<strong>2000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn tại Việt Nam v&agrave; hơn&nbsp;<strong>30.000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn quốc tế, ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch một nơi lưu tr&uacute; an to&agrave;n, thuận tiện v&agrave; gi&aacute; tốt nhất cho chuyến đi của m&igrave;nh.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo h&igrave;nh ảnh thực tế, so s&aacute;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ph&ograve;ng v&agrave; quy định của nhiều kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n hệ thống vietnambooking.com v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>3/ Tổ chức tour du lịch</strong>:</u>&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c&nbsp;<strong>tour du lịch đa dạng</strong>&nbsp;loại h&igrave;nh như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kh&aacute;m ph&aacute; &ndash; trải nghiệm với lịch tr&igrave;nh mới lạ hấp dẫn, dịch vụ đi k&egrave;m đạt chuẩn chất lượng v&agrave; đặc biệt gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng tiết kiệm.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thế mạnh tổ chức tour thiết kế ri&ecirc;ng &ndash; M.I.C.E, team building &amp; gala dinner cho c&aacute;c cơ quan đo&agrave;n thể, doanh nghiệp, đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, l&agrave; cơ hội để gắn kết tập thể, n&acirc;ng cao tinh thần lao động v&agrave; cống hiến.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>4/ Tư vấn &amp; hỗ trợ Visa</strong>:</u>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn, hướng dẫn qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu&nbsp;<strong>xin visa trọn g&oacute;i</strong>. Vietnam Booking c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm v&agrave; uy t&iacute;n trong lĩnh vực visa du lịch, visa thăm th&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; visa c&ocirc;ng t&aacute;c cho người Việt Nam nhập cảnh v&agrave;o c&aacute;c nước ph&aacute;t triển của Ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u &Acirc;u, &Uacute;c, Mỹ&hellip; Với tỉ lệ đậu l&ecirc;n đến 98%, thậm ch&iacute; đối với c&aacute;c hồ sơ kh&oacute;, trường hợp xin visa khẩn.</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 dir="ltr"><strong>LỊCH SỬ, QU&Aacute; TR&Igrave;NH H&Igrave;NH TH&Agrave;NH V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>03.04.2009:</strong>&nbsp;Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp số 0308042348, Vietnam Booking&nbsp;<strong>th&agrave;nh lập văn ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n</strong>, đặt trụ sở tại 190&nbsp;Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11, TP. HCM. Trong năm 2009, Vietnam Booking tr&ecirc;n cương vị l&agrave; một đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ, uy t&iacute;n đ&atilde; chiếm trọn l&ograve;ng tin của những kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc. Với mục ti&ecirc;u v&agrave; phương hướng kinh doanh đ&uacute;ng đắn, trong&nbsp;năm n&agrave;y, Vietnam Booking đ&atilde; dần c&oacute; chỗ đứng v&agrave; tạo dấu ấn mạnh mẽ.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2010 -&nbsp;2011:</strong><strong>&nbsp;</strong>Tiếp tục mục ti&ecirc;u ban đầu l&agrave; x&acirc;y dựng n&ecirc;n một địa chỉ &ldquo;booking&rdquo; chất lượng nhất cho đa dịch vụ, Vietnam Booking đ&atilde; bước đầu tiến v&agrave;o thị trường&nbsp;<strong>Kh&aacute;ch sạn v&agrave; Tour du lịch</strong>. Vietnam Booking đ&atilde; hợp t&aacute;c với nhiều đơn vị Kh&aacute;ch sạn, Lữ h&agrave;nh để tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng những Tour du lịch nội địa đầu ti&ecirc;n, đưa người Việt đến với nhiều cảnh quan tươi đẹp của đất nước. Đặc biệt, c&aacute;c tour đo&agrave;n thể, tour MICE của C&ocirc;ng ty đ&atilde; được nhiều đơn vị tin chọn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking cũng ch&agrave;o s&acirc;n lĩnh vực&nbsp;<strong>Dịch vụ Visa</strong>&nbsp;v&agrave; may mắn được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&oacute;n nhận. Đ&aacute;p lại đ&oacute;, C&ocirc;ng ty đ&atilde; dốc hết sức để n&acirc;ng cao tỷ lệ đậu Visa gần như tuyệt đối với mức&nbsp;<strong>97%</strong>, gi&uacute;p cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; thị thực c&aacute;c nước ph&aacute;t triển tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2012 - 2015:</strong>&nbsp;Nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch tận chỗ của kh&aacute;ch h&agrave;ng, trong 4&nbsp;năm,&nbsp;C&ocirc;ng ty&nbsp;<strong>mở rộng th&ecirc;m chi nh&aacute;nh</strong>&nbsp;ở 2 khu vực trung t&acirc;m sầm uất của 2 th&agrave;nh phố lớn nhất nước. Đ&oacute; l&agrave; văn ph&ograve;ng TP.HCM tại 164 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Phường Bến Th&agrave;nh, Quận 1, văn ph&ograve;ng 192 Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11&nbsp;v&agrave; văn ph&ograve;ng ph&iacute;a Bắc tại H&agrave; Nội 30 Phan Chu Trinh, Quận Ho&agrave;n Kiếm.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">H&igrave;nh ảnh Vietnam Booking bắt đầu phủ s&oacute;ng tr&ecirc;n nhiều phương tiện truyền th&ocirc;ng khi trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc nội cũng như hợp t&aacute;c với gần 200 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế nổi tiếng.&nbsp;Trong những năm n&agrave;y, C&ocirc;ng ty cũng tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều tour du lịch quốc tế với mức chi ph&iacute; hợp l&yacute; l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng du kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2016 - 2017:</strong>&nbsp;2016 l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu bước ngoặt của C&ocirc;ng ty khi &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online. Cụ thể l&agrave; sự cải tiến vượt bậc&nbsp;của hệ thống website&nbsp;<strong>www.vietnambooking.com</strong>&nbsp;đ&atilde; mang đến một cuộc c&aacute;ch mạng số h&oacute;a gi&uacute;p c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietnam Booking đặt dịch vụ tiện lợi, dễ d&agrave;ng hơn. Đồng thời,&nbsp;C&ocirc;ng ty cho ra mắt&nbsp;<strong>ứng dụng di động Vietnam Booking</strong>&nbsp;tr&ecirc;n Google Play v&agrave; App Store cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &amp; đặt dịch vụ nhanh ch&oacute;ng hơn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2017 - 2019:</strong>&nbsp;Ở khu vực miền Trung, sau nhiều năm phục vụ trực tuyến, Vietnam Booking đ&atilde; khai trương chi nh&aacute;nh đầu ti&ecirc;n tại đầu cầu Đ&agrave; Nẵng - th&agrave;nh phố nhộn nhịp v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch quốc tế nhất. Giai đoạn n&agrave;y&nbsp;cũng l&agrave; năm ghi lại sự th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ của C&ocirc;ng ty với việc mở li&ecirc;n tiếp&nbsp;văn ph&ograve;ng thứ 4 (235/14 Tạ Uy&ecirc;n, P.6, Q.11)&nbsp;v&agrave; thứ 5 (54 Phạm Hồng Th&aacute;i, P. Bến Th&agrave;nh, Q.1) tại TP. HCM.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2019 - 2021:</strong>&nbsp;Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking ch&uacute; trọng v&agrave;o việc đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn nữa c&aacute;c gi&aacute; trị cho x&atilde; hội. Cụ thể, C&ocirc;ng ty đ&atilde; t&agrave;i trợ cho nhiều sự kiện cộng đồng, g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ đồng b&agrave;o gặp kh&oacute; khăn do thi&ecirc;n tai,... Ti&ecirc;u biểu trong đ&oacute; c&oacute; thể kể đến việc l&agrave;&nbsp;<strong>Nh&agrave; t&agrave;i trợ Bạc</strong>&nbsp;cho cuộc thi: &ldquo;I - HOTELIER XI&rdquo; do trường Đại học Hoa Sen tổ chức; tổ chức chương tr&igrave;nh g&acirc;y quỹ &ldquo;Sưởi Ấm miền Trung - Triệu Tr&aacute;i Tim 1 Tấm L&ograve;ng&rdquo;.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh hơn 10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; nhận được sự c&ocirc;ng nhận to lớn từ c&aacute;c đơn vị uy t&iacute;n trong ng&agrave;nh khi được trao tặng h&agrave;ng loạt giải thưởng danh gi&aacute;. Nổi bật trong đ&oacute; l&agrave; danh hiệu &ldquo;<strong>Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng ch&acirc;u &Aacute; 2019</strong>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<strong>Top 20 thương hiệu nổi tiếng h&agrave;ng đầu Việt Nam năm 2019</strong>&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả xứng đ&aacute;ng cho Vietnam Booking sau hơn 10 năm nỗ lực, phấn đấu trở th&agrave;nh một trong những thương hiệu uy t&iacute;n dẫn đầu ng&agrave;nh.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>MỤC TI&Ecirc;U &amp; SỨ MỆNH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Lấy niềm tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; phương ch&acirc;m v&agrave; thước đo chất lượng dịch vụ, Vietnam Booking lu&ocirc;n mong muốn thương hiệu của m&igrave;nh được gắn với uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. Ng&agrave;y nay, khi thị trường lu&ocirc;n li&ecirc;n tục thay đổi, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&agrave;ng x&aacute;c định r&otilde; r&agrave;ng mục ti&ecirc;u v&agrave; sứ mệnh của m&igrave;nh hơn:</p>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng uy t&iacute;n v&agrave; thực hiện đ&uacute;ng mọi cam kết trước, trong v&agrave; sau khi tiến h&agrave;nh giao dịch giữa c&aacute;c b&ecirc;n.</li>\r\n
   \t<li>Chuy&ecirc;n cung cấp, tư vấn dịch vụ chất lượng nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; tốt nhất v&agrave; ph&ugrave; hợp nhất.</li>\r\n
   \t<li>Thực hiện nghiệp vụ tư vấn b&aacute;n h&agrave;ng một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả nhất</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với x&atilde; hội:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng văn h&oacute;a doanh nghiệp hiệu quả điển h&igrave;nh tại Việt Nam.</li>\r\n
   \t<li>Đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c hoạt động hướng về cộng đồng, v&igrave; lợi &iacute;ch chung của x&atilde; hội.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>TẦM NH&Igrave;N, CHIẾN LƯỢC PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Tập thể&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking</strong>&nbsp;lu&ocirc;n mong muốn đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng tin dịch vụ mới, chất lượng v&agrave; trở th&agrave;nh &ldquo;người bạn đồng h&agrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mọi h&agrave;nh tr&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt mục ti&ecirc;u ho&agrave;n thiện v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu theo hướng:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Mở rộng hệ thống văn ph&ograve;ng tới c&aacute;c th&agrave;nh phố như: Huế, Hải Ph&ograve;ng, Nha Trang,&hellip;</li>\r\n
   \t<li>Lu&ocirc;n cải thiện c&ocirc;ng nghệ trong thời đại 4.0 để đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   \t<li>N&acirc;ng cao nghiệp vụ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n</li>\r\n
   \t<li>Đơn giản h&oacute;a quy tr&igrave;nh đặt dịch vụ nhằm gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm tối đa thời gian.</li>\r\n
   \t<li>Trở th&agrave;nh đại l&yacute; uy t&iacute;n ch&iacute;nh thức của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tr&ecirc;n thế giới.</li>\r\n
   \t<li>Bắt tay hợp t&aacute;c với nhiều đối t&aacute;c - &nbsp;đơn vị cung cấp dịch vụ li&ecirc;n quan v&agrave; đem lại lợi &iacute;ch cao nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   </ul>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #changes: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 #hidden: []
 #visible: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
 #forceDeleting: false
}