App\Shop\Posts\Post {#1746
 #table: "posts"
 #fillable: array:15 [
  0 => "title"
  1 => "description"
  2 => "content"
  3 => "posts_type"
  4 => "array_values"
  5 => "author_id"
  6 => "show"
  7 => "temp"
  8 => "category_id"
  9 => "categories"
  10 => "tags"
  11 => "module"
  12 => "status"
  13 => "lang"
  14 => "id_lang"
 ]
 +timestamps: true
 #dates: array:2 [
  0 => "deleted_at"
  1 => "deleted_at"
 ]
 #attr: array:2 [
  "posts" => Illuminate\Support\Collection {#1758
   #items: array:7 [
    "slug" => 20
    "danh_sach_anh" => 64
    "seo" => 74
    "status" => 154
    "trang_thai_an" => 155
    "trang_thai_hien" => 156
    "trang_thai_trang_chu" => 157
   ]
  }
  "pages" => Illuminate\Support\Collection {#1760
   #items: array:8 [
    "slug" => 99
    "danh_sach_anh" => 100
    "tieu_de_bai_viet" => 101
    "status" => 151
    "trang_thai_an" => 152
    "trang_thai_hien" => 153
    "seo" => 182
    "trang_thai_trang_chu" => 184
   ]
  }
 ]
 #casts: array:1 [
  "array_values" => "object"
 ]
 #connection: "mysql"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:17 [
  "id" => 70
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => "66"
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":null,\"slug\":\"huong-dan-dang-ky\",\"meta_keyword\":null,\"meta_description\":null},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 16:06:39"
  "created_at" => "2021-09-02 14:38:36"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => "[66]"
  "tags" => "[Hướng dẫn đăng ký]"
  "title" => "Hướng dẫn đăng ký"
  "description" => """
   Thông tin đặt vé và thanh toán vé máy bay, cũng như các dịch vụ khác được đăng tải trên website www.vietnambooking.com.\r\n
   \r\n
   Vietnam Booking là đại lý chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ của các hãng hàng không nội địa và quốc tế mở bán tại Việt Nam như: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, AirAsia, Korean Air, EVA Air, Tiger Air, Cebu Pacific, Singapore Airlines, China Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Qatar Airways, American Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air France, Emirates…\r\n
   \r\n
   Quý khách có thể liên hệ tới Vietnam Booking bằng điện thoại hoặc đến tại phòng vé đại diện ở Hà Nội, Đà Nẵng và 02 phòng vé ở TPHCM để được hỗ trợ. Đại lý vé máy bay giá rẻ Vietnam Booking làm việc từ 08:00 đến 22:00 các ngày trong tuần, kể cả chủ nhật và lễ, Tết.
   """
  "content" => """
   <p>Th&ocirc;ng tin&nbsp;đặt v&eacute; v&agrave; thanh to&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay, cũng như c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c được đăng tải tr&ecirc;n website&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/">www.vietnambooking.com</a>.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; đại l&yacute; chuy&ecirc;n&nbsp;cung cấp&nbsp;<strong><a href="http://vietnambooking.com/ve-may-bay-gia-re">v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ</a></strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng&nbsp;nội địa v&agrave; quốc tế mở b&aacute;n tại Việt Nam như: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, AirAsia, Korean Air, EVA Air,&nbsp;Tiger Air, Cebu Pacific, Singapore Airlines, China Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Qatar Airways, American Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air France, Emirates&hellip;</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ tới Vietnam Booking bằng điện thoại hoặc đến tại ph&ograve;ng v&eacute; đại diện ở H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng&nbsp;v&agrave; 02 ph&ograve;ng v&eacute; ở TPHCM để được hỗ trợ. Đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vietnam Booking l&agrave;m việc từ&nbsp;<strong>08:00 đến 22:00</strong>&nbsp;c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần, kể cả&nbsp;chủ nhật v&agrave; lễ, Tết.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay m&agrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần&nbsp;thanh to&aacute;n gồm: gi&aacute; v&eacute; chuyến bay, c&aacute;c phụ ph&iacute; kh&aacute;c được quy định bởi c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; ph&iacute; dịch vụ Vietnam Booking (tức ph&iacute; xuất v&eacute;). Tổng chi ph&iacute; (Gi&aacute; v&eacute; + Ph&iacute; xuất v&eacute;) sẽ được Vietnam Booking th&ocirc;ng b&aacute;o cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trước khi thanh to&aacute;n.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>I. Điều kiện chung</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Chấp nhận Điều khoản sử dụng Vietnam Booking l&agrave; điều kiện cần thiết để kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng c&aacute;c dịch vụ của Vietnam Booking. Điều khoản sử dụng Vietnam Booking được đăng tải tại&nbsp;http://vietnambooking.com/dieu-khoan-su-dung. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần tu&acirc;n theo c&aacute;c điều khoản n&agrave;y khi bắt đầu sử dụng trang web Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>ĐẶT CHỖ:&nbsp;</strong>L&agrave; việc Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch truy cập v&agrave;o website Vietnam Booking để đặt mua v&eacute; m&aacute;y bay, tour du lịch&nbsp;theo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; (v&iacute; dụ: khởi h&agrave;nh, điểm đến, ng&agrave;y giờ) do Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch&nbsp;lựa chọn.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>MUA NHANH:&nbsp;</strong>L&agrave; việc Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua trang web của Vietnam Booking để mua v&eacute; với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; thực hiện thanh to&aacute;n ngay.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>(*) Lưu &yacute;:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ kh&ocirc;ng nhất thiết phải tu&acirc;n theo c&aacute;c quy định về vận chuyển của IATA. Quy định n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o từng h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ v&agrave; được cập nhật tới Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch tại website Vietnam Booking.</li>\r\n
   \t<li>Để thực hiện ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; c&aacute;c dịch vụ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần c&oacute; địa chỉ thư điện tử v&agrave; số điện thoại đang hoạt động. C&aacute;c giao dịch của Vietnam Booking với Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được thực hiện th&ocirc;ng qua thư điện tử v&agrave; số điện thoại đ&atilde; đăng k&yacute; với Vietnam Booking.</li>\r\n
   \t<li>Q&uacute;y kh&aacute;ch đồng &yacute; để Vietnam Booking sử dụng c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n được cung cấp trong phạm vi cho ph&eacute;p để Vietnam Booking thực hiện việc ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH.</li>\r\n
   \t<li>T&ecirc;n thương mại, thiết kế v&agrave; thương hiệu Vietnam Booking được đăng tải tại www.vietnambooking.com được ph&aacute;p luật bảo vệ. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kh&ocirc;ng được thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh động vi phạm quyền sở hữu tr&iacute; tuệ của t&ecirc;n thương mại, t&ecirc;n v&agrave; thiết kế thương hiệu tr&ecirc;n trang web Vietnam Booking.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p><strong>(*) Quyền miễn trừ tr&aacute;ch nhiệm</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch hoặc người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay cần c&oacute; đầy đủ giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc di chuyển bằng đường h&agrave;ng&nbsp;kh&ocirc;ng (Chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n, hộ chiếu, visa&hellip;) ngay tại thời điểm ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch hoặc người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay tự chịu tr&aacute;ch nhiệm nếu kh&ocirc;ng c&oacute; visa nhập cảnh, qu&aacute; cảnh theo quy định. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch hoặc người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay chịu tr&aacute;ch nhiệm t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin visa trước khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm trong trường hợp ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH kh&ocirc;ng thể thực hiện bởi c&aacute;c l&yacute; do kỹ thuật (như lỗi hệ thống GDS v&agrave; h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ) v&agrave; c&aacute;c trường hợp bất khả kh&aacute;ng kh&aacute;c.</p>\r\n
   \r\n
   <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thực hiện c&aacute;c dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm trong c&aacute;c trường hợp cụ thể dưới đ&acirc;y:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, thay đổi, hủy bỏ hoặc sự cố n&agrave;o về chuyến bay;</li>\r\n
   \t<li>Chất lượng dịch vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ li&ecirc;n quan (như thất lạc h&agrave;nh l&yacute;);</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin khuyến mại bị sai lệch do h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng cung cấp;</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; nhưng kh&ocirc;ng đến trong thời gian l&agrave;m thủ tục để l&ecirc;n m&aacute;y bay;</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; nhưng kh&ocirc;ng sử dụng v&eacute;, kh&ocirc;ng thực hiện h&agrave;nh tr&igrave;nh theo v&eacute; đ&atilde; mua;</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; nhưng kh&ocirc;ng sử dụng to&agrave;n bộ h&agrave;nh tr&igrave;nh (v&iacute; dụ: đi một chiều đối với v&eacute; khứ hồi);</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng bị từ chối chuy&ecirc;n chở do kh&ocirc;ng c&oacute; đầy đủ giấy tờ c&aacute; nh&acirc;n theo quy định (kh&ocirc;ng c&oacute; visa, kh&ocirc;ng c&oacute; hộ chiếu, chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c giấy tờ khi du lịch với trẻ vị th&agrave;nh ni&ecirc;n);</li>\r\n
   \t<li>Tất cả khiếu nại li&ecirc;n quan đến việc thực hiện hợp đồng chuy&ecirc;n chở, người kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m việc trực tiếp với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; việc khiếu nại cần ph&ugrave; hợp với quy định của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&oacute;.</li>\r\n
   \t<li>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về sự lựa chọn chuyến bay của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch, người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với&nbsp;Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch về c&aacute;c sai lệch, sự cố khi&nbsp;<a href="http://vietnambooking.com/khach-san-gia-re"><strong>đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn</strong></a>. Cụ thể:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch sạn hết ph&ograve;ng kh&ocirc;ng th&ocirc;ng b&aacute;o trước;</li>\r\n
   \t<li>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn đ&atilde; đặt bị thay đổi kh&ocirc;ng th&ocirc;ng b&aacute;o trước;</li>\r\n
   \t<li>Sai lệch th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o về ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn;</li>\r\n
   \t<li>Thiệt hại, mất m&aacute;t xảy ra khi sử dụng ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn;</li>\r\n
   \t<li>Một số trường hợp kh&aacute;c do lỗi của kh&aacute;ch sạn.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch về c&aacute;c thiệt hại, sự cố khi&nbsp;<a href="http://vietnambooking.com/du-lich-gia-re"><strong>đặt tour du lịch</strong></a>. Cụ thể:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Qu&yacute; kh&aacute;ch cung cấp th&ocirc;ng tin đặt tour kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c.</li>\r\n
   \t<li>Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, nội quy, quy định của Việt Nam Booking v&agrave; điểm đến khi tham gia chương tr&igrave;nh tour.</li>\r\n
   \t<li>Qu&yacute; kh&aacute;ch tự &yacute; t&aacute;ch đo&agrave;n khi đang tham gia chương tr&igrave;nh tour.</li>\r\n
   \t<li>Lỗi được x&aacute;c định do b&ecirc;n thứ ba hoặc trường hợp bất khả kh&aacute;ng g&acirc;y ra.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm bồi thường cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch nếu nguy&ecirc;n nh&acirc;n được x&aacute;c định do c&aacute;c trường hợp bất khả kh&aacute;ng (thi&ecirc;n tai, tấn c&ocirc;ng khủng bố, đ&igrave;nh c&ocirc;ng, tuyết lở, hacker tấn c&ocirc;ng mạng lưới Internet&hellip;) hoặc lỗi của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, kh&aacute;ch sạn&hellip;</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong mọi trường hợp, mức bồi thường tối đa Vietnam Booking bồi thường cho kh&aacute;ch h&agrave;ng bằng mức ph&iacute; dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng trả cho Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>II. Đặt mua v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Đặt chỗ:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch thực hiện việc ĐẶT CHỖ th&ocirc;ng qua webiste Vietnam Booking hoặc gặp mặt trao đổi trực tiếp tại c&aacute;c văn ph&ograve;ng hoặc li&ecirc;n hệ qua điện thoại.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đồng &yacute; c&aacute;c Điều khoản sử dụng Vietnam Booking khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ với vietnambooking.com</p>\r\n
   \r\n
   <p>Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch được y&ecirc;u cầu cung cấp dữ liệu cho Vietnam Booking:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; t&ecirc;n họ, địa chỉ mail v&agrave; số điện thoại. Trường hợp Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch mua v&eacute; cho người kh&aacute;c th&igrave; cần cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của người trực tiếp sử dụng v&eacute;;</li>\r\n
   \t<li>Y&ecirc;u cầu về c&aacute;c dịch vụ bổ sung (nếu Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu);</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin cần thiết để xuất h&oacute;a đơn thuế VAT;</li>\r\n
   \t<li>H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>ĐẶT CHỖ c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng thực hiện được nếu Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch bỏ qua c&aacute;c mục tr&ecirc;n.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần cung cấp số một số th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới việc lựa chọn v&eacute; m&aacute;y bay như:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>H&agrave;nh tr&igrave;nh khứ hồi/ một chiều;</li>\r\n
   \t<li>Khởi h&agrave;nh v&agrave; nơi đến;</li>\r\n
   \t<li>Ng&agrave;y khởi h&agrave;nh, ng&agrave;y về;</li>\r\n
   \t<li>Số lượng người lớn, trẻ em v&agrave; em b&eacute;;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Khi bắt đầu ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần kiểm tra sự ch&iacute;nh x&aacute;c của c&aacute;c dữ liệu đ&atilde; cung cấp. Khi quyết định ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần ch&uacute; &yacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới Gi&aacute; v&eacute;, Ph&iacute; dịch vụ, điều khoản, điều kiện sử dụng v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; Điều khoản sử dụng Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Gi&aacute; v&eacute; m&agrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch nhận được từ website do Vietnam Booking x&acirc;y dựng, Vietnam Booking kh&ocirc;ng đảm bảo Gi&aacute; v&eacute; cố định. Tại thời điểm xuất v&eacute;, Gi&aacute; v&eacute; sẽ được đảm bảo.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Thời hạn xuất v&eacute; c&aacute;c ĐẶT CHỖ cần tu&acirc;n theo thời hạn được quy định bởi h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần tu&acirc;n theo thời hạn n&agrave;y.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Sau khi đ&atilde; nhận được x&aacute;c nhận ĐẶT CHỖ, x&aacute;c nhận Vietnam Booking đ&atilde; nhận được thanh to&aacute;n nếu gi&aacute; v&eacute; hoặc thời hạn xuất v&eacute; thay đổi Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o lại ngay lập tức cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Đối trường hợp n&agrave;y, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền: Chấp nhận trả tiền ch&ecirc;nh lệch ĐẶT CHỖ, thực hiện thanh to&aacute;n v&agrave; xuất v&eacute; hoặc hủy ĐẶT CHỖ. Nếu quyết định hủy ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch sẽ nhận lại to&agrave;n bộ số tiền đ&atilde; trả cho Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p>ĐẶT CHỖ sẽ được Vietnam Booking x&aacute;c nhận bằng c&aacute;ch gửi mail, SMS nội dung gồm M&atilde; đặt chỗ v&agrave; to&agrave;n bộ c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới chuyến bay như h&agrave;nh tr&igrave;nh, tổng chi ph&iacute;, h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n... M&atilde; ĐẶT CHỖ m&agrave; Vietnam Booking gửi tới Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kh&ocirc;ng phải l&agrave; v&eacute; m&aacute;y bay, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị để thực hiện chuyến bay.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch sẽ nhận được v&eacute; m&aacute;y bay điện tử sau khi đ&atilde; thực hiện việc thanh to&aacute;n. Bất kể sự chậm trễ hoặc cung cấp thiếu th&ocirc;ng tin cũng c&oacute; thể dẫn tới t&igrave;nh trạng việc ĐẶT CHỖ kh&ocirc;ng thực hiện được.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Thanh to&aacute;n:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể thanh to&aacute;n bằng một trong c&aacute;c h&igrave;nh thức được chỉ ra trong x&aacute;c nhận ĐẶT CHỖ (tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phương thức thanh to&aacute;n cho c&aacute;c ĐẶT CHỖ kh&aacute;c nhau c&oacute; thể kh&aacute;c nhau.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trước khi Vietnam Booking ho&agrave;n th&agrave;nh xuất v&eacute;, nếu Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay c&oacute; thay đổi, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch bằng email hoặc điện thoại. Khi nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o thay đổi gi&aacute; v&eacute;, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền: Trả th&ecirc;m tiền ch&ecirc;nh lệch hoặc hủy ĐẶT CHỖ. Chi tiết th&ocirc;ng tin thanh to&aacute;n kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tham khảo tại:&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/huong-dan-thanh-toan">http://vietnambooking.com/huong-dan-thanh-toan</a></p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Hủy đặt chỗ:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể hủy bỏ ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua v&eacute;, trước khi xuất v&eacute; bằng c&aacute;ch li&ecirc;n lạc với Vietnam Booking trong giờ l&agrave;m việc.</p>\r\n
   \r\n
   <p>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể hủy ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua v&eacute;, trước khi xuất v&eacute; v&igrave; một v&agrave;i l&yacute; do từ ph&iacute;a H&atilde;ng hoặc c&aacute;c trường hợp bất khả kh&aacute;ng. Nếu xảy ra trường hợp n&agrave;y, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay đến Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. &nbsp;&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>III. Mua nhanh v&eacute; m&aacute;y bay</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>MUA NHANH: L&agrave; việc Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua website Vietnam Booking để mua v&eacute; v&agrave; thực hiện việc thanh to&aacute;n, nhận v&eacute; ngay tại thời điểm mua v&eacute;.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Đối với lựa chọn n&agrave;y, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể thực hiện việc trả tiền v&agrave; xuất v&eacute; ngay m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải qua bước ĐẶT CHỖ v&agrave; hẹn trả tiền sau.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Để thực hiện việc MUA NHANH, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n: Họ, t&ecirc;n, email, số điện thoại v&agrave; người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute;;</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin y&ecirc;u cầu về dịch vụ cộng th&ecirc;m (nếu c&oacute; lựa chọn dịch vụ cộng th&ecirc;m);</li>\r\n
   \t<li>C&aacute;c th&ocirc;ng tin để xuất h&oacute;a đơn VAT;</li>\r\n
   \t<li>Phương thức thanh to&aacute;n;</li>\r\n
   \t<li>Một số th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới việc lựa chọn v&eacute; m&aacute;y bay như: Nơi khởi h&agrave;nh v&agrave; nơi đến, Ng&agrave;y khởi h&agrave;nh, ng&agrave;y về; Số lượng người lớn, trẻ em, em b&eacute;.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Nếu Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh việc cung cấp đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin kể tr&ecirc;n MUA NHANH c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng thực hiện được. Khi bắt đầu việc MUA NHANH, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần kiểm tra v&agrave; đảm bảo sự ch&iacute;nh x&aacute;c của c&aacute;c dữ liệu đ&atilde; cung cấp.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking sẽ x&aacute;c nhận việc MUA NHANH của Qu&yacute; kh&aacute;ch bằng c&aacute;ch gửi v&eacute; m&aacute;y bay điện tử tới địa chỉ mail của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Cụ thể, v&eacute; m&aacute;y bay điện tử gồm c&aacute;c th&ocirc;ng tin: Số v&eacute;, gi&aacute; v&eacute;, h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan kh&aacute;c</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>IV. Hủy v&eacute; m&aacute;y bay</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể hủy v&eacute; m&aacute;y bay sau khi v&eacute; m&aacute;y bay đ&atilde; được xuất v&igrave; một số l&yacute; do chủ quan từ H&atilde;ng hoặc v&igrave; một số l&yacute; do bất khả kh&aacute;ng. Trường hợp nhận được th&ocirc;ng tin về việc hủy v&eacute; v&agrave; giải ph&aacute;p đề nghị của H&atilde;ng, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong trường hợp h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c điều kiện về việc hủy v&eacute; trong bảng gi&aacute; th&igrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền hủy v&eacute; theo đ&uacute;ng c&aacute;c điều kiện đ&oacute; (trường hợp Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kết th&uacute;c hợp đồng vận chuyển).</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong trường hợp hủy v&eacute;, c&aacute;c khoản ph&iacute; dịch vụ m&agrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đ&atilde; trả cho Vietnam Booking sẽ kh&ocirc;ng được trả lại. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ tới Vietnam Booking bằng điện thoại hoặc email để thực hiện việc hủy v&eacute;.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>VI. Đổi v&eacute; m&aacute;y bay</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể thay đổi c&aacute;c th&ocirc;ng tin&nbsp;v&eacute; m&aacute;y bay (v&iacute; dụ: giờ khởi h&agrave;nh) sau khi v&eacute; m&aacute;y bay đ&atilde; được xuất v&igrave; một số l&yacute; do chủ quan từ h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng hoặc một số l&yacute; do bất khả kh&aacute;ng. Trong trường hợp nhận được th&ocirc;ng tin về việc thay đổi cũng như giải ph&aacute;p đề nghị của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay đến Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong một số trường hợp, nếu h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p đổi t&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch th&igrave; Vietnam Booking sẽ thực hiện việc đổi t&ecirc;n theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đồng &yacute; trả ph&iacute; dịch vụ thực hiện việc đổi t&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch cho Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>VII. Bảo vệ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; đơn vị quản l&lrm;&yacute; c&aacute;c dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Vietnam Booking cam kết sử dụng th&ocirc;ng tin cho:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Việc thực hiện ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH, k&yacute; kết hợp đồng vận chuyển v&agrave; c&aacute;c dịch vụ du lịch kh&aacute;c theo hợp đồng dịch vụ;</li>\r\n
   \t<li>Cung cấp dịch vụ điện tử;</li>\r\n
   \t<li>Đảm bảo li&ecirc;n lạc giữa Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch v&agrave; Vietnam Booking;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>VIII. Khiếu nại</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền khiếu nại về c&aacute;c dịch vụ được cung cấp bởi Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Nội dung khiếu nại cần c&oacute;:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>L&yacute; do khiếu nại;</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch, gồm cả th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc v&agrave; bản khiếu nại c&oacute; chữ k&yacute;;</li>\r\n
   \t<li>Vietnam Booking sẽ tiến h&agrave;nh x&aacute;c minh v&agrave; trả lời khiếu nại trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y (kể từ ng&agrave;y nhận được khiếu nại).</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>IX. Đăng k&yacute; nhận tin khuyến m&atilde;i</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Bản tin Vietnam Booking l&agrave; dịch vụ cung cấp cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch những th&ocirc;ng tin thương mại th&ocirc;ng qua thư điện tử. Bản tin được gửi đến Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch theo y&ecirc;u cầu v&agrave; khi Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đồng &yacute;. Để nhận bản tin, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần gửi y&ecirc;u cầu v&agrave; cung cấp địa chỉ thư điện tử v&agrave; đồng &lrm;&yacute; tiếp nhận bản tin.</p>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #original: array:17 [
  "id" => 70
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => "66"
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":null,\"slug\":\"huong-dan-dang-ky\",\"meta_keyword\":null,\"meta_description\":null},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 16:06:39"
  "created_at" => "2021-09-02 14:38:36"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => "[66]"
  "tags" => "[Hướng dẫn đăng ký]"
  "title" => "Hướng dẫn đăng ký"
  "description" => """
   Thông tin đặt vé và thanh toán vé máy bay, cũng như các dịch vụ khác được đăng tải trên website www.vietnambooking.com.\r\n
   \r\n
   Vietnam Booking là đại lý chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ của các hãng hàng không nội địa và quốc tế mở bán tại Việt Nam như: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, AirAsia, Korean Air, EVA Air, Tiger Air, Cebu Pacific, Singapore Airlines, China Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Qatar Airways, American Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air France, Emirates…\r\n
   \r\n
   Quý khách có thể liên hệ tới Vietnam Booking bằng điện thoại hoặc đến tại phòng vé đại diện ở Hà Nội, Đà Nẵng và 02 phòng vé ở TPHCM để được hỗ trợ. Đại lý vé máy bay giá rẻ Vietnam Booking làm việc từ 08:00 đến 22:00 các ngày trong tuần, kể cả chủ nhật và lễ, Tết.
   """
  "content" => """
   <p>Th&ocirc;ng tin&nbsp;đặt v&eacute; v&agrave; thanh to&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay, cũng như c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c được đăng tải tr&ecirc;n website&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/">www.vietnambooking.com</a>.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; đại l&yacute; chuy&ecirc;n&nbsp;cung cấp&nbsp;<strong><a href="http://vietnambooking.com/ve-may-bay-gia-re">v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ</a></strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng&nbsp;nội địa v&agrave; quốc tế mở b&aacute;n tại Việt Nam như: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, AirAsia, Korean Air, EVA Air,&nbsp;Tiger Air, Cebu Pacific, Singapore Airlines, China Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Qatar Airways, American Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air France, Emirates&hellip;</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ tới Vietnam Booking bằng điện thoại hoặc đến tại ph&ograve;ng v&eacute; đại diện ở H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng&nbsp;v&agrave; 02 ph&ograve;ng v&eacute; ở TPHCM để được hỗ trợ. Đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vietnam Booking l&agrave;m việc từ&nbsp;<strong>08:00 đến 22:00</strong>&nbsp;c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần, kể cả&nbsp;chủ nhật v&agrave; lễ, Tết.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay m&agrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần&nbsp;thanh to&aacute;n gồm: gi&aacute; v&eacute; chuyến bay, c&aacute;c phụ ph&iacute; kh&aacute;c được quy định bởi c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; ph&iacute; dịch vụ Vietnam Booking (tức ph&iacute; xuất v&eacute;). Tổng chi ph&iacute; (Gi&aacute; v&eacute; + Ph&iacute; xuất v&eacute;) sẽ được Vietnam Booking th&ocirc;ng b&aacute;o cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trước khi thanh to&aacute;n.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>I. Điều kiện chung</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Chấp nhận Điều khoản sử dụng Vietnam Booking l&agrave; điều kiện cần thiết để kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng c&aacute;c dịch vụ của Vietnam Booking. Điều khoản sử dụng Vietnam Booking được đăng tải tại&nbsp;http://vietnambooking.com/dieu-khoan-su-dung. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần tu&acirc;n theo c&aacute;c điều khoản n&agrave;y khi bắt đầu sử dụng trang web Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>ĐẶT CHỖ:&nbsp;</strong>L&agrave; việc Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch truy cập v&agrave;o website Vietnam Booking để đặt mua v&eacute; m&aacute;y bay, tour du lịch&nbsp;theo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; (v&iacute; dụ: khởi h&agrave;nh, điểm đến, ng&agrave;y giờ) do Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch&nbsp;lựa chọn.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>MUA NHANH:&nbsp;</strong>L&agrave; việc Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua trang web của Vietnam Booking để mua v&eacute; với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; thực hiện thanh to&aacute;n ngay.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>(*) Lưu &yacute;:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ kh&ocirc;ng nhất thiết phải tu&acirc;n theo c&aacute;c quy định về vận chuyển của IATA. Quy định n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o từng h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ v&agrave; được cập nhật tới Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch tại website Vietnam Booking.</li>\r\n
   \t<li>Để thực hiện ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; c&aacute;c dịch vụ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần c&oacute; địa chỉ thư điện tử v&agrave; số điện thoại đang hoạt động. C&aacute;c giao dịch của Vietnam Booking với Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được thực hiện th&ocirc;ng qua thư điện tử v&agrave; số điện thoại đ&atilde; đăng k&yacute; với Vietnam Booking.</li>\r\n
   \t<li>Q&uacute;y kh&aacute;ch đồng &yacute; để Vietnam Booking sử dụng c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n được cung cấp trong phạm vi cho ph&eacute;p để Vietnam Booking thực hiện việc ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH.</li>\r\n
   \t<li>T&ecirc;n thương mại, thiết kế v&agrave; thương hiệu Vietnam Booking được đăng tải tại www.vietnambooking.com được ph&aacute;p luật bảo vệ. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kh&ocirc;ng được thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh động vi phạm quyền sở hữu tr&iacute; tuệ của t&ecirc;n thương mại, t&ecirc;n v&agrave; thiết kế thương hiệu tr&ecirc;n trang web Vietnam Booking.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p><strong>(*) Quyền miễn trừ tr&aacute;ch nhiệm</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch hoặc người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay cần c&oacute; đầy đủ giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc di chuyển bằng đường h&agrave;ng&nbsp;kh&ocirc;ng (Chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n, hộ chiếu, visa&hellip;) ngay tại thời điểm ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch hoặc người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay tự chịu tr&aacute;ch nhiệm nếu kh&ocirc;ng c&oacute; visa nhập cảnh, qu&aacute; cảnh theo quy định. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch hoặc người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay chịu tr&aacute;ch nhiệm t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin visa trước khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm trong trường hợp ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH kh&ocirc;ng thể thực hiện bởi c&aacute;c l&yacute; do kỹ thuật (như lỗi hệ thống GDS v&agrave; h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ) v&agrave; c&aacute;c trường hợp bất khả kh&aacute;ng kh&aacute;c.</p>\r\n
   \r\n
   <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thực hiện c&aacute;c dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm trong c&aacute;c trường hợp cụ thể dưới đ&acirc;y:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, thay đổi, hủy bỏ hoặc sự cố n&agrave;o về chuyến bay;</li>\r\n
   \t<li>Chất lượng dịch vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ li&ecirc;n quan (như thất lạc h&agrave;nh l&yacute;);</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin khuyến mại bị sai lệch do h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng cung cấp;</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; nhưng kh&ocirc;ng đến trong thời gian l&agrave;m thủ tục để l&ecirc;n m&aacute;y bay;</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; nhưng kh&ocirc;ng sử dụng v&eacute;, kh&ocirc;ng thực hiện h&agrave;nh tr&igrave;nh theo v&eacute; đ&atilde; mua;</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; nhưng kh&ocirc;ng sử dụng to&agrave;n bộ h&agrave;nh tr&igrave;nh (v&iacute; dụ: đi một chiều đối với v&eacute; khứ hồi);</li>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng bị từ chối chuy&ecirc;n chở do kh&ocirc;ng c&oacute; đầy đủ giấy tờ c&aacute; nh&acirc;n theo quy định (kh&ocirc;ng c&oacute; visa, kh&ocirc;ng c&oacute; hộ chiếu, chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c giấy tờ khi du lịch với trẻ vị th&agrave;nh ni&ecirc;n);</li>\r\n
   \t<li>Tất cả khiếu nại li&ecirc;n quan đến việc thực hiện hợp đồng chuy&ecirc;n chở, người kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m việc trực tiếp với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; việc khiếu nại cần ph&ugrave; hợp với quy định của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&oacute;.</li>\r\n
   \t<li>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về sự lựa chọn chuyến bay của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch, người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; m&aacute;y bay.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với&nbsp;Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch về c&aacute;c sai lệch, sự cố khi&nbsp;<a href="http://vietnambooking.com/khach-san-gia-re"><strong>đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn</strong></a>. Cụ thể:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Kh&aacute;ch sạn hết ph&ograve;ng kh&ocirc;ng th&ocirc;ng b&aacute;o trước;</li>\r\n
   \t<li>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn đ&atilde; đặt bị thay đổi kh&ocirc;ng th&ocirc;ng b&aacute;o trước;</li>\r\n
   \t<li>Sai lệch th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o về ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn;</li>\r\n
   \t<li>Thiệt hại, mất m&aacute;t xảy ra khi sử dụng ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn;</li>\r\n
   \t<li>Một số trường hợp kh&aacute;c do lỗi của kh&aacute;ch sạn.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch về c&aacute;c thiệt hại, sự cố khi&nbsp;<a href="http://vietnambooking.com/du-lich-gia-re"><strong>đặt tour du lịch</strong></a>. Cụ thể:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Qu&yacute; kh&aacute;ch cung cấp th&ocirc;ng tin đặt tour kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c.</li>\r\n
   \t<li>Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, nội quy, quy định của Việt Nam Booking v&agrave; điểm đến khi tham gia chương tr&igrave;nh tour.</li>\r\n
   \t<li>Qu&yacute; kh&aacute;ch tự &yacute; t&aacute;ch đo&agrave;n khi đang tham gia chương tr&igrave;nh tour.</li>\r\n
   \t<li>Lỗi được x&aacute;c định do b&ecirc;n thứ ba hoặc trường hợp bất khả kh&aacute;ng g&acirc;y ra.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm bồi thường cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch nếu nguy&ecirc;n nh&acirc;n được x&aacute;c định do c&aacute;c trường hợp bất khả kh&aacute;ng (thi&ecirc;n tai, tấn c&ocirc;ng khủng bố, đ&igrave;nh c&ocirc;ng, tuyết lở, hacker tấn c&ocirc;ng mạng lưới Internet&hellip;) hoặc lỗi của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, kh&aacute;ch sạn&hellip;</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong mọi trường hợp, mức bồi thường tối đa Vietnam Booking bồi thường cho kh&aacute;ch h&agrave;ng bằng mức ph&iacute; dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng trả cho Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>II. Đặt mua v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Đặt chỗ:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch thực hiện việc ĐẶT CHỖ th&ocirc;ng qua webiste Vietnam Booking hoặc gặp mặt trao đổi trực tiếp tại c&aacute;c văn ph&ograve;ng hoặc li&ecirc;n hệ qua điện thoại.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đồng &yacute; c&aacute;c Điều khoản sử dụng Vietnam Booking khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ với vietnambooking.com</p>\r\n
   \r\n
   <p>Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch được y&ecirc;u cầu cung cấp dữ liệu cho Vietnam Booking:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; t&ecirc;n họ, địa chỉ mail v&agrave; số điện thoại. Trường hợp Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch mua v&eacute; cho người kh&aacute;c th&igrave; cần cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của người trực tiếp sử dụng v&eacute;;</li>\r\n
   \t<li>Y&ecirc;u cầu về c&aacute;c dịch vụ bổ sung (nếu Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu);</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin cần thiết để xuất h&oacute;a đơn thuế VAT;</li>\r\n
   \t<li>H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>ĐẶT CHỖ c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng thực hiện được nếu Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch bỏ qua c&aacute;c mục tr&ecirc;n.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần cung cấp số một số th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới việc lựa chọn v&eacute; m&aacute;y bay như:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>H&agrave;nh tr&igrave;nh khứ hồi/ một chiều;</li>\r\n
   \t<li>Khởi h&agrave;nh v&agrave; nơi đến;</li>\r\n
   \t<li>Ng&agrave;y khởi h&agrave;nh, ng&agrave;y về;</li>\r\n
   \t<li>Số lượng người lớn, trẻ em v&agrave; em b&eacute;;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Khi bắt đầu ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần kiểm tra sự ch&iacute;nh x&aacute;c của c&aacute;c dữ liệu đ&atilde; cung cấp. Khi quyết định ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần ch&uacute; &yacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới Gi&aacute; v&eacute;, Ph&iacute; dịch vụ, điều khoản, điều kiện sử dụng v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; Điều khoản sử dụng Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Gi&aacute; v&eacute; m&agrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch nhận được từ website do Vietnam Booking x&acirc;y dựng, Vietnam Booking kh&ocirc;ng đảm bảo Gi&aacute; v&eacute; cố định. Tại thời điểm xuất v&eacute;, Gi&aacute; v&eacute; sẽ được đảm bảo.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Thời hạn xuất v&eacute; c&aacute;c ĐẶT CHỖ cần tu&acirc;n theo thời hạn được quy định bởi h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần tu&acirc;n theo thời hạn n&agrave;y.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Sau khi đ&atilde; nhận được x&aacute;c nhận ĐẶT CHỖ, x&aacute;c nhận Vietnam Booking đ&atilde; nhận được thanh to&aacute;n nếu gi&aacute; v&eacute; hoặc thời hạn xuất v&eacute; thay đổi Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o lại ngay lập tức cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Đối trường hợp n&agrave;y, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền: Chấp nhận trả tiền ch&ecirc;nh lệch ĐẶT CHỖ, thực hiện thanh to&aacute;n v&agrave; xuất v&eacute; hoặc hủy ĐẶT CHỖ. Nếu quyết định hủy ĐẶT CHỖ, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch sẽ nhận lại to&agrave;n bộ số tiền đ&atilde; trả cho Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p>ĐẶT CHỖ sẽ được Vietnam Booking x&aacute;c nhận bằng c&aacute;ch gửi mail, SMS nội dung gồm M&atilde; đặt chỗ v&agrave; to&agrave;n bộ c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới chuyến bay như h&agrave;nh tr&igrave;nh, tổng chi ph&iacute;, h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n... M&atilde; ĐẶT CHỖ m&agrave; Vietnam Booking gửi tới Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kh&ocirc;ng phải l&agrave; v&eacute; m&aacute;y bay, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị để thực hiện chuyến bay.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch sẽ nhận được v&eacute; m&aacute;y bay điện tử sau khi đ&atilde; thực hiện việc thanh to&aacute;n. Bất kể sự chậm trễ hoặc cung cấp thiếu th&ocirc;ng tin cũng c&oacute; thể dẫn tới t&igrave;nh trạng việc ĐẶT CHỖ kh&ocirc;ng thực hiện được.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Thanh to&aacute;n:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể thanh to&aacute;n bằng một trong c&aacute;c h&igrave;nh thức được chỉ ra trong x&aacute;c nhận ĐẶT CHỖ (tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phương thức thanh to&aacute;n cho c&aacute;c ĐẶT CHỖ kh&aacute;c nhau c&oacute; thể kh&aacute;c nhau.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trước khi Vietnam Booking ho&agrave;n th&agrave;nh xuất v&eacute;, nếu Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay c&oacute; thay đổi, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch bằng email hoặc điện thoại. Khi nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o thay đổi gi&aacute; v&eacute;, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền: Trả th&ecirc;m tiền ch&ecirc;nh lệch hoặc hủy ĐẶT CHỖ. Chi tiết th&ocirc;ng tin thanh to&aacute;n kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tham khảo tại:&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/huong-dan-thanh-toan">http://vietnambooking.com/huong-dan-thanh-toan</a></p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Hủy đặt chỗ:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể hủy bỏ ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua v&eacute;, trước khi xuất v&eacute; bằng c&aacute;ch li&ecirc;n lạc với Vietnam Booking trong giờ l&agrave;m việc.</p>\r\n
   \r\n
   <p>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể hủy ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua v&eacute;, trước khi xuất v&eacute; v&igrave; một v&agrave;i l&yacute; do từ ph&iacute;a H&atilde;ng hoặc c&aacute;c trường hợp bất khả kh&aacute;ng. Nếu xảy ra trường hợp n&agrave;y, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay đến Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. &nbsp;&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>III. Mua nhanh v&eacute; m&aacute;y bay</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>MUA NHANH: L&agrave; việc Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua website Vietnam Booking để mua v&eacute; v&agrave; thực hiện việc thanh to&aacute;n, nhận v&eacute; ngay tại thời điểm mua v&eacute;.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Đối với lựa chọn n&agrave;y, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; thể thực hiện việc trả tiền v&agrave; xuất v&eacute; ngay m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải qua bước ĐẶT CHỖ v&agrave; hẹn trả tiền sau.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Để thực hiện việc MUA NHANH, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n: Họ, t&ecirc;n, email, số điện thoại v&agrave; người c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute;;</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin y&ecirc;u cầu về dịch vụ cộng th&ecirc;m (nếu c&oacute; lựa chọn dịch vụ cộng th&ecirc;m);</li>\r\n
   \t<li>C&aacute;c th&ocirc;ng tin để xuất h&oacute;a đơn VAT;</li>\r\n
   \t<li>Phương thức thanh to&aacute;n;</li>\r\n
   \t<li>Một số th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới việc lựa chọn v&eacute; m&aacute;y bay như: Nơi khởi h&agrave;nh v&agrave; nơi đến, Ng&agrave;y khởi h&agrave;nh, ng&agrave;y về; Số lượng người lớn, trẻ em, em b&eacute;.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Nếu Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh việc cung cấp đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin kể tr&ecirc;n MUA NHANH c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng thực hiện được. Khi bắt đầu việc MUA NHANH, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần kiểm tra v&agrave; đảm bảo sự ch&iacute;nh x&aacute;c của c&aacute;c dữ liệu đ&atilde; cung cấp.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking sẽ x&aacute;c nhận việc MUA NHANH của Qu&yacute; kh&aacute;ch bằng c&aacute;ch gửi v&eacute; m&aacute;y bay điện tử tới địa chỉ mail của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Cụ thể, v&eacute; m&aacute;y bay điện tử gồm c&aacute;c th&ocirc;ng tin: Số v&eacute;, gi&aacute; v&eacute;, h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan kh&aacute;c</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>IV. Hủy v&eacute; m&aacute;y bay</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể hủy v&eacute; m&aacute;y bay sau khi v&eacute; m&aacute;y bay đ&atilde; được xuất v&igrave; một số l&yacute; do chủ quan từ H&atilde;ng hoặc v&igrave; một số l&yacute; do bất khả kh&aacute;ng. Trường hợp nhận được th&ocirc;ng tin về việc hủy v&eacute; v&agrave; giải ph&aacute;p đề nghị của H&atilde;ng, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong trường hợp h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c điều kiện về việc hủy v&eacute; trong bảng gi&aacute; th&igrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền hủy v&eacute; theo đ&uacute;ng c&aacute;c điều kiện đ&oacute; (trường hợp Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch kết th&uacute;c hợp đồng vận chuyển).</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong trường hợp hủy v&eacute;, c&aacute;c khoản ph&iacute; dịch vụ m&agrave; Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đ&atilde; trả cho Vietnam Booking sẽ kh&ocirc;ng được trả lại. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ tới Vietnam Booking bằng điện thoại hoặc email để thực hiện việc hủy v&eacute;.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>VI. Đổi v&eacute; m&aacute;y bay</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể thay đổi c&aacute;c th&ocirc;ng tin&nbsp;v&eacute; m&aacute;y bay (v&iacute; dụ: giờ khởi h&agrave;nh) sau khi v&eacute; m&aacute;y bay đ&atilde; được xuất v&igrave; một số l&yacute; do chủ quan từ h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng hoặc một số l&yacute; do bất khả kh&aacute;ng. Trong trường hợp nhận được th&ocirc;ng tin về việc thay đổi cũng như giải ph&aacute;p đề nghị của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, Vietnam Booking sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o ngay đến Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trong một số trường hợp, nếu h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p đổi t&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch th&igrave; Vietnam Booking sẽ thực hiện việc đổi t&ecirc;n theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đồng &yacute; trả ph&iacute; dịch vụ thực hiện việc đổi t&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch cho Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>VII. Bảo vệ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; đơn vị quản l&lrm;&yacute; c&aacute;c dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch. Vietnam Booking cam kết sử dụng th&ocirc;ng tin cho:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Việc thực hiện ĐẶT CHỖ v&agrave; MUA NHANH, k&yacute; kết hợp đồng vận chuyển v&agrave; c&aacute;c dịch vụ du lịch kh&aacute;c theo hợp đồng dịch vụ;</li>\r\n
   \t<li>Cung cấp dịch vụ điện tử;</li>\r\n
   \t<li>Đảm bảo li&ecirc;n lạc giữa Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch v&agrave; Vietnam Booking;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>VIII. Khiếu nại</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch c&oacute; quyền khiếu nại về c&aacute;c dịch vụ được cung cấp bởi Vietnam Booking.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Nội dung khiếu nại cần c&oacute;:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>L&yacute; do khiếu nại;</li>\r\n
   \t<li>Th&ocirc;ng tin Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch, gồm cả th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc v&agrave; bản khiếu nại c&oacute; chữ k&yacute;;</li>\r\n
   \t<li>Vietnam Booking sẽ tiến h&agrave;nh x&aacute;c minh v&agrave; trả lời khiếu nại trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y (kể từ ng&agrave;y nhận được khiếu nại).</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>IX. Đăng k&yacute; nhận tin khuyến m&atilde;i</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Bản tin Vietnam Booking l&agrave; dịch vụ cung cấp cho Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch những th&ocirc;ng tin thương mại th&ocirc;ng qua thư điện tử. Bản tin được gửi đến Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch theo y&ecirc;u cầu v&agrave; khi Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch đồng &yacute;. Để nhận bản tin, Qu&yacute;&nbsp;kh&aacute;ch cần gửi y&ecirc;u cầu v&agrave; cung cấp địa chỉ thư điện tử v&agrave; đồng &lrm;&yacute; tiếp nhận bản tin.</p>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #changes: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 #hidden: []
 #visible: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
 #forceDeleting: false
}