App\Shop\Posts\Post {#1746
 #table: "posts"
 #fillable: array:15 [
  0 => "title"
  1 => "description"
  2 => "content"
  3 => "posts_type"
  4 => "array_values"
  5 => "author_id"
  6 => "show"
  7 => "temp"
  8 => "category_id"
  9 => "categories"
  10 => "tags"
  11 => "module"
  12 => "status"
  13 => "lang"
  14 => "id_lang"
 ]
 +timestamps: true
 #dates: array:2 [
  0 => "deleted_at"
  1 => "deleted_at"
 ]
 #attr: array:2 [
  "posts" => Illuminate\Support\Collection {#1758
   #items: array:7 [
    "slug" => 20
    "danh_sach_anh" => 64
    "seo" => 74
    "status" => 154
    "trang_thai_an" => 155
    "trang_thai_hien" => 156
    "trang_thai_trang_chu" => 157
   ]
  }
  "pages" => Illuminate\Support\Collection {#1760
   #items: array:8 [
    "slug" => 99
    "danh_sach_anh" => 100
    "tieu_de_bai_viet" => 101
    "status" => 151
    "trang_thai_an" => 152
    "trang_thai_hien" => 153
    "seo" => 182
    "trang_thai_trang_chu" => 184
   ]
  }
 ]
 #casts: array:1 [
  "array_values" => "object"
 ]
 #connection: "mysql"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:17 [
  "id" => 93
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => null
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":\"L\\u0129nh v\\u1ef1c ho\\u1ea1t \\u0111\\u1ed9ng\",\"slug\":\"linh-vuc-hoat-dong\",\"meta_keyword\":\"L\\u0129nh v\\u1ef1c ho\\u1ea1t \\u0111\\u1ed9ng\",\"meta_description\":\"T\\u1ea3i ngay app \\u0111\\u1eb7t v\\u00e9 m\\u00e1y bay gi\\u00e1 r\\u1ebb\\u00a0Vietnam Booking c\\u00f3 h\\u01a1n 1 tri\\u1ec7u chuy\\u1ebfn bay v\\u00e0 kh\\u00e1ch s\\u1ea1n t\\u1ed1t nh\\u1ea5t. S\\u1eed d\\u1ee5ng c\\u00f4ng ngh\\u1ec7 th\\u00f4ng minh, ti\\u1ec7n l\\u1ee3i, nhanh ch\\u00f3ng, an to\\u00e0n mang c\\u1ea3 th\\u1ebf gi\\u1edbi n\\u1eb1m tr\\u1ecdn trong tay b\\u1ea1n!\\r\\nApp \\u0111\\u1eb7t\\u00a0v\\u00e9 m\\u00e1y bay c\\u1ee7a\\u00a0Vietnam Booking\\u00a0tr\\u00ean n\\u1ec1n t\\u1ea3ng Android v\\u00e0 iOS hi\\u1ec7n \\u0111ang \\u0111\\u01b0\\u1ee3c nhi\\u1ec1u h\\u00e0nh kh\\u00e1ch y\\u00eau th\\u00edch.\\u00a0\\u0110\\u00e2y\\u00a0l\\u00e0 m\\u1ed9t trong nh\\u1eefng \\u1ee9ng d\\u1ee5ng v\\u1edbi\\u00a0nhi\\u1ec1u ti\\u1ec7n \\u00edch\\u00a0n\\u1ed5i b\\u1eadt gi\\u00fap ng\\u01b0\\u1eddi d\\u00f9ng nhanh ch\\u00f3ng t\\u00ecm \\u0111\\u01b0\\u1ee3c chi\\u1ebfc v\\u00e9 m\\u00e1y bay gi\\u00e1 r\\u1ebb m\\u1ed9t c\\u00e1ch d\\u1ec5 d\\u00e0ng. Qua \\u1ee9ng d\\u1ee5ng Vietnam Booking, b\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 ti\\u1ebfn h\\u00e0nh tra c\\u1ee9u chuy\\u1ebfn bay, d\\u1ec5 d\\u00e0ng c\\u1eadp nh\\u1eadt\\u00a0gi\\u00e1 v\\u00e9\\u00a0c\\u00f9ng\\u00a0v\\u1edbi nh\\u1eefng \\u01b0u \\u0111\\u00e3i c\\u1ef1c k\\u00ec h\\u1ea5p d\\u1eabn\\u00a0t\\u1eeb app.\"},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"linh-vuc-hoat-dong\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 16:06:28"
  "created_at" => "2022-08-30 15:59:49"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => null
  "tags" => "[Lĩnh vực hoạt động]"
  "title" => "Lĩnh vực hoạt động"
  "description" => """
   Tải ngay app đặt vé máy bay giá rẻ Vietnam Booking có hơn 1 triệu chuyến bay và khách sạn tốt nhất. Sử dụng công nghệ thông minh, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn mang cả thế giới nằm trọn trong tay bạn!\r\n
   App đặt vé máy bay của Vietnam Booking trên nền tảng Android và iOS hiện đang được nhiều hành khách yêu thích. Đây là một trong những ứng dụng với nhiều tiện ích nổi bật giúp người dùng nhanh chóng tìm được chiếc vé máy bay giá rẻ một cách dễ dàng. Qua ứng dụng Vietnam Booking, bạn có thể tiến hành tra cứu chuyến bay, dễ dàng cập nhật giá vé cùng với những ưu đãi cực kì hấp dẫn từ app.
   """
  "content" => """
   <h1>Trải Nghiệm App đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vietnam Booking &ndash; Cả Thế Giới Nằm Trọn Trong Tay</h1>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Tải ngay app đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ&nbsp;Vietnam Booking c&oacute; hơn 1 triệu chuyến bay v&agrave; kh&aacute;ch sạn tốt nhất. Sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh, tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n mang cả thế giới nằm trọn trong tay bạn!</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>App đặt&nbsp;v&eacute; m&aacute;y bay của&nbsp;Vietnam Booking&nbsp;tr&ecirc;n nền tảng Android v&agrave; iOS hiện đang được nhiều h&agrave;nh kh&aacute;ch y&ecirc;u th&iacute;ch.&nbsp;Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; một trong những ứng dụng với&nbsp;nhiều tiện &iacute;ch&nbsp;nổi bật gi&uacute;p người d&ugrave;ng nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m được chiếc v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. Qua ứng dụng Vietnam Booking, bạn c&oacute; thể tiến h&agrave;nh tra cứu chuyến bay, dễ d&agrave;ng cập nhật&nbsp;gi&aacute; v&eacute;&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;với những ưu đ&atilde;i cực k&igrave; hấp dẫn&nbsp;từ app.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Bạn cũng c&oacute; thể đăng k&yacute; nhận th&ocirc;ng tin, c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o về v&eacute; m&aacute;y bay khuyến m&atilde;i&nbsp;từ ch&uacute;ng t&ocirc;i để kh&ocirc;ng bỏ lỡ&nbsp;bất cứ h&agrave;nh tr&igrave;nh bay chất lượng v&agrave; tiết kiệm n&agrave;o. C&ugrave;ng với c&aacute;c giao dịch an to&agrave;n, bảo mật cao khi đặt v&eacute; m&aacute;y bay từ app Vietnam Booking sẽ gi&uacute;p bạn an t&acirc;m hơn v&agrave; thoải m&aacute;i chọn cho&nbsp;m&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh bay ph&ugrave; hợp. C&aacute;c thao t&aacute;c đặt v&eacute; tr&ecirc;n app Vietnam Booking nhanh gọn, đơn giản&nbsp;với phương thức thanh to&aacute;n đa dạng sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm thời gian trong&nbsp;qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;nhận code v&eacute; online v&agrave; nhận v&eacute; tại nh&agrave;.</p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/header_banner_gif_email_marketing_.20082020.gif" /></p>\r\n
   \r\n
   <table>\r\n
   \t<tbody>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td><a href="https://bit.ly/VietnamBookingApp" target="_blank"><img src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/download-on-Google-Play.png" /></a></td>\r\n
   \t\t\t<td><a href="https://bit.ly/VietnamBookingAppStore" target="_blank"><img src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/download-on-app-store.png" /></a></td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t</tbody>\r\n
   </table>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>Những đặc điểm&nbsp;nổi bật của app đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vietnam Booking</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Đa dạng dịch vụ chất lượng</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>T&igrave;m kiếm nhanh ch&oacute;ng hơn 1 triệu chuyến bay trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, cập nhật li&ecirc;n tục ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn trong nước &ldquo;si&ecirc;u xịn&rdquo;, nhận ngay tour &ldquo;hot&rdquo; nhất trong th&aacute;ng, sở hữu ngay thẻ th&ocirc;ng h&agrave;nh du ngoạn khắp thế giới c&ugrave;ng dịch vụ l&agrave;m visa trọn g&oacute;i.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Tiết kiệm với ưu đ&atilde;i đặc biệt d&agrave;nh cho ứng dụng</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>Trải nghiệm c&aacute;c dịch vụ, sản phẩm của Vietnam Booking tr&ecirc;n ứng dụng v&agrave; nhận ngay c&aacute;c ưu đ&atilde;i hấp dẫn. Mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng khi đặt v&eacute; tại ứng dụng Vietnam Booking thời gian từ 12h - 14h h&agrave;ng ng&agrave;y đều c&oacute; cơ hội nhận m&atilde; giảm gi&aacute; hấp dẫn với chương tr&igrave;nh&nbsp;<em><strong>&quot;Đại tiệc ưu đ&atilde;i cuối năm&quot;</strong></em>.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>***</strong>&nbsp;Theo đ&oacute;, bạn chỉ cần nhập m&atilde;&nbsp;<strong>DEALNUAGIA</strong>&nbsp;tại&nbsp;ứng dụng Vietnam Booking sẽ được giảm ngay&nbsp;<strong>50%</strong>&nbsp;c&aacute;c&nbsp;dịch vụ đặt v&eacute; m&aacute;y bay nội địa (tối đa 100.000Đ). Nhanh tay tải App Vietnam Booking v&agrave; trải nghiệm những dịch vụ hấp dẫn v&agrave; sẵn s&agrave;ng săn v&eacute; khuyến m&atilde;i cuối năm, thả sức vi vu khắp mọi miền đất nước.</p>\r\n
   \r\n
   <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EFyBPNd5wIk" width="560"></iframe></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Dễ d&agrave;ng quản l&yacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>Tiện lợi hơn khi quản l&yacute; lịch tr&igrave;nh, đ&uacute;ng hẹn, kh&ocirc;ng bỏ lỡ c&aacute;c chuyến bay hay c&aacute;c booking. V&agrave; đặc biệt, khi c&oacute; những thay đổi đột xuất, hủy/ho&atilde;n, thay đổi lịch tr&igrave;nh, dễ d&agrave;ng quản l&yacute;, cập nhật ngay tr&ecirc;n ứng dụng điện thoại.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Nhận th&ocirc;ng b&aacute;o nhanh nhất</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>H&atilde;y đăng k&yacute; nhận th&ocirc;ng b&aacute;o những chuyến bay, kh&aacute;ch sạn, chuyến đi m&agrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; nhận c&aacute;c ưu đ&atilde;i gi&aacute; ngay tr&ecirc;n chiếc điện thoại của bạn!</p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="ứng dụng Vietnam Booking" height="409" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/ung-dung-vietnam-booking-2020.jpg" title="Hệ thống đặt vé thống minh từ Vietnam Booking" width="620" /></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Đặt chỗ nhanh ch&oacute;ng, thanh to&aacute;n an to&agrave;n</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n đa dạng, gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng đặt chỗ, thanh to&aacute;n v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n d&ugrave; bạn đang ở đ&acirc;u, đang l&agrave;m g&igrave;.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Gọi ngay&nbsp;<strong><a href="tel:19004798" rel="nofollow">hotline: 1900 4798</a>​</strong>&nbsp;để được tư vấn v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c th&ocirc;ng tin mới về chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i khi đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ từ App Vietnam Booking!</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>T&iacute;nh năng&nbsp;qu&eacute;t m&atilde; QRCODE si&ecirc;u tiện lợi</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Nhằm mang đến sự tiện lợi hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&agrave;i đặt app&nbsp;đặt v&eacute;, Vietnam Booking đ&atilde; mang đến cho bạn m&atilde; qu&eacute;t qua điện thoại&nbsp;nhanh ch&oacute;ng. Chỉ qua một v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể tải ngay ứng dụng hay qua một v&agrave;i n&uacute;t chạm, qu&eacute;t m&atilde; QRCODE từ zalo hoặc từ c&aacute;c apps n&agrave;o c&oacute; chức năng qu&eacute;t m&atilde; l&agrave; đ&atilde; c&oacute; thể c&oacute; ngay app đặt v&eacute; gi&aacute; rẻ.</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Chỉ cần qu&eacute;t&nbsp;bằng điện thoại tr&ecirc;n bất kỳ nền tảng n&agrave;o (zalo...) sẽ tự động mở v&agrave;o c&agrave;i đặt app Vietnam Booking&nbsp;(CH&nbsp;Play hoặc App&nbsp;Store)</li>\r\n
   \t<li>Trường hợp bạn đ&atilde; c&agrave;i đặt apps rồi th&igrave;&nbsp;sẽ tự động mở app Vietnam Booking&nbsp;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vậy, bạn c&ograve;n chần chờ g&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng qu&eacute;t&nbsp;<strong>m&atilde;&nbsp;QRCODE</strong>&nbsp;qua điện thoại ngay dưới đ&acirc;y để c&oacute; ngay&nbsp;<a href="https://vietnambookingdownload.page.link/VietnamBookingApp"><strong>app đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vienam Booking</strong></a>&nbsp;tốt nhất hiện nay</p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="" height="400" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/app-vietnam-booking.png" title="" width="400" /></p>\r\n
   \r\n
   <p>Đa dạng h&agrave;nh tr&igrave;nh, đa dạng&nbsp;chặng bay, đa dạng c&aacute;c mức gi&aacute; v&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng l&agrave; những g&igrave; m&agrave;&nbsp;app Vietnam Booking mang đến cho bạn với sự tiện &iacute;ch tối đa khi c&oacute; nhu cầu đặt v&eacute; m&aacute;y bay nội địa hay&nbsp;quốc tế. Do vậy, chỉ qua một v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản l&agrave; bạn c&oacute; thể&nbsp;tải ngay app Vietnam Booking về chiếc điện thoại của m&igrave;nh. Cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin khuyến m&atilde;i, theo d&otilde;i c&aacute;c chuyến bay sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết để trải nghiệm bay với&nbsp;c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng h&agrave;ng đầu Việt Nam v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.</p>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #original: array:17 [
  "id" => 93
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => null
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":\"L\\u0129nh v\\u1ef1c ho\\u1ea1t \\u0111\\u1ed9ng\",\"slug\":\"linh-vuc-hoat-dong\",\"meta_keyword\":\"L\\u0129nh v\\u1ef1c ho\\u1ea1t \\u0111\\u1ed9ng\",\"meta_description\":\"T\\u1ea3i ngay app \\u0111\\u1eb7t v\\u00e9 m\\u00e1y bay gi\\u00e1 r\\u1ebb\\u00a0Vietnam Booking c\\u00f3 h\\u01a1n 1 tri\\u1ec7u chuy\\u1ebfn bay v\\u00e0 kh\\u00e1ch s\\u1ea1n t\\u1ed1t nh\\u1ea5t. S\\u1eed d\\u1ee5ng c\\u00f4ng ngh\\u1ec7 th\\u00f4ng minh, ti\\u1ec7n l\\u1ee3i, nhanh ch\\u00f3ng, an to\\u00e0n mang c\\u1ea3 th\\u1ebf gi\\u1edbi n\\u1eb1m tr\\u1ecdn trong tay b\\u1ea1n!\\r\\nApp \\u0111\\u1eb7t\\u00a0v\\u00e9 m\\u00e1y bay c\\u1ee7a\\u00a0Vietnam Booking\\u00a0tr\\u00ean n\\u1ec1n t\\u1ea3ng Android v\\u00e0 iOS hi\\u1ec7n \\u0111ang \\u0111\\u01b0\\u1ee3c nhi\\u1ec1u h\\u00e0nh kh\\u00e1ch y\\u00eau th\\u00edch.\\u00a0\\u0110\\u00e2y\\u00a0l\\u00e0 m\\u1ed9t trong nh\\u1eefng \\u1ee9ng d\\u1ee5ng v\\u1edbi\\u00a0nhi\\u1ec1u ti\\u1ec7n \\u00edch\\u00a0n\\u1ed5i b\\u1eadt gi\\u00fap ng\\u01b0\\u1eddi d\\u00f9ng nhanh ch\\u00f3ng t\\u00ecm \\u0111\\u01b0\\u1ee3c chi\\u1ebfc v\\u00e9 m\\u00e1y bay gi\\u00e1 r\\u1ebb m\\u1ed9t c\\u00e1ch d\\u1ec5 d\\u00e0ng. Qua \\u1ee9ng d\\u1ee5ng Vietnam Booking, b\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 ti\\u1ebfn h\\u00e0nh tra c\\u1ee9u chuy\\u1ebfn bay, d\\u1ec5 d\\u00e0ng c\\u1eadp nh\\u1eadt\\u00a0gi\\u00e1 v\\u00e9\\u00a0c\\u00f9ng\\u00a0v\\u1edbi nh\\u1eefng \\u01b0u \\u0111\\u00e3i c\\u1ef1c k\\u00ec h\\u1ea5p d\\u1eabn\\u00a0t\\u1eeb app.\"},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"linh-vuc-hoat-dong\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 16:06:28"
  "created_at" => "2022-08-30 15:59:49"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => null
  "tags" => "[Lĩnh vực hoạt động]"
  "title" => "Lĩnh vực hoạt động"
  "description" => """
   Tải ngay app đặt vé máy bay giá rẻ Vietnam Booking có hơn 1 triệu chuyến bay và khách sạn tốt nhất. Sử dụng công nghệ thông minh, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn mang cả thế giới nằm trọn trong tay bạn!\r\n
   App đặt vé máy bay của Vietnam Booking trên nền tảng Android và iOS hiện đang được nhiều hành khách yêu thích. Đây là một trong những ứng dụng với nhiều tiện ích nổi bật giúp người dùng nhanh chóng tìm được chiếc vé máy bay giá rẻ một cách dễ dàng. Qua ứng dụng Vietnam Booking, bạn có thể tiến hành tra cứu chuyến bay, dễ dàng cập nhật giá vé cùng với những ưu đãi cực kì hấp dẫn từ app.
   """
  "content" => """
   <h1>Trải Nghiệm App đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vietnam Booking &ndash; Cả Thế Giới Nằm Trọn Trong Tay</h1>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Tải ngay app đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ&nbsp;Vietnam Booking c&oacute; hơn 1 triệu chuyến bay v&agrave; kh&aacute;ch sạn tốt nhất. Sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh, tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n mang cả thế giới nằm trọn trong tay bạn!</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>App đặt&nbsp;v&eacute; m&aacute;y bay của&nbsp;Vietnam Booking&nbsp;tr&ecirc;n nền tảng Android v&agrave; iOS hiện đang được nhiều h&agrave;nh kh&aacute;ch y&ecirc;u th&iacute;ch.&nbsp;Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; một trong những ứng dụng với&nbsp;nhiều tiện &iacute;ch&nbsp;nổi bật gi&uacute;p người d&ugrave;ng nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m được chiếc v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. Qua ứng dụng Vietnam Booking, bạn c&oacute; thể tiến h&agrave;nh tra cứu chuyến bay, dễ d&agrave;ng cập nhật&nbsp;gi&aacute; v&eacute;&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;với những ưu đ&atilde;i cực k&igrave; hấp dẫn&nbsp;từ app.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Bạn cũng c&oacute; thể đăng k&yacute; nhận th&ocirc;ng tin, c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o về v&eacute; m&aacute;y bay khuyến m&atilde;i&nbsp;từ ch&uacute;ng t&ocirc;i để kh&ocirc;ng bỏ lỡ&nbsp;bất cứ h&agrave;nh tr&igrave;nh bay chất lượng v&agrave; tiết kiệm n&agrave;o. C&ugrave;ng với c&aacute;c giao dịch an to&agrave;n, bảo mật cao khi đặt v&eacute; m&aacute;y bay từ app Vietnam Booking sẽ gi&uacute;p bạn an t&acirc;m hơn v&agrave; thoải m&aacute;i chọn cho&nbsp;m&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh bay ph&ugrave; hợp. C&aacute;c thao t&aacute;c đặt v&eacute; tr&ecirc;n app Vietnam Booking nhanh gọn, đơn giản&nbsp;với phương thức thanh to&aacute;n đa dạng sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm thời gian trong&nbsp;qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;nhận code v&eacute; online v&agrave; nhận v&eacute; tại nh&agrave;.</p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/header_banner_gif_email_marketing_.20082020.gif" /></p>\r\n
   \r\n
   <table>\r\n
   \t<tbody>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td><a href="https://bit.ly/VietnamBookingApp" target="_blank"><img src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/download-on-Google-Play.png" /></a></td>\r\n
   \t\t\t<td><a href="https://bit.ly/VietnamBookingAppStore" target="_blank"><img src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/download-on-app-store.png" /></a></td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t</tbody>\r\n
   </table>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>Những đặc điểm&nbsp;nổi bật của app đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vietnam Booking</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Đa dạng dịch vụ chất lượng</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>T&igrave;m kiếm nhanh ch&oacute;ng hơn 1 triệu chuyến bay trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, cập nhật li&ecirc;n tục ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn trong nước &ldquo;si&ecirc;u xịn&rdquo;, nhận ngay tour &ldquo;hot&rdquo; nhất trong th&aacute;ng, sở hữu ngay thẻ th&ocirc;ng h&agrave;nh du ngoạn khắp thế giới c&ugrave;ng dịch vụ l&agrave;m visa trọn g&oacute;i.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Tiết kiệm với ưu đ&atilde;i đặc biệt d&agrave;nh cho ứng dụng</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>Trải nghiệm c&aacute;c dịch vụ, sản phẩm của Vietnam Booking tr&ecirc;n ứng dụng v&agrave; nhận ngay c&aacute;c ưu đ&atilde;i hấp dẫn. Mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng khi đặt v&eacute; tại ứng dụng Vietnam Booking thời gian từ 12h - 14h h&agrave;ng ng&agrave;y đều c&oacute; cơ hội nhận m&atilde; giảm gi&aacute; hấp dẫn với chương tr&igrave;nh&nbsp;<em><strong>&quot;Đại tiệc ưu đ&atilde;i cuối năm&quot;</strong></em>.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>***</strong>&nbsp;Theo đ&oacute;, bạn chỉ cần nhập m&atilde;&nbsp;<strong>DEALNUAGIA</strong>&nbsp;tại&nbsp;ứng dụng Vietnam Booking sẽ được giảm ngay&nbsp;<strong>50%</strong>&nbsp;c&aacute;c&nbsp;dịch vụ đặt v&eacute; m&aacute;y bay nội địa (tối đa 100.000Đ). Nhanh tay tải App Vietnam Booking v&agrave; trải nghiệm những dịch vụ hấp dẫn v&agrave; sẵn s&agrave;ng săn v&eacute; khuyến m&atilde;i cuối năm, thả sức vi vu khắp mọi miền đất nước.</p>\r\n
   \r\n
   <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EFyBPNd5wIk" width="560"></iframe></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Dễ d&agrave;ng quản l&yacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>Tiện lợi hơn khi quản l&yacute; lịch tr&igrave;nh, đ&uacute;ng hẹn, kh&ocirc;ng bỏ lỡ c&aacute;c chuyến bay hay c&aacute;c booking. V&agrave; đặc biệt, khi c&oacute; những thay đổi đột xuất, hủy/ho&atilde;n, thay đổi lịch tr&igrave;nh, dễ d&agrave;ng quản l&yacute;, cập nhật ngay tr&ecirc;n ứng dụng điện thoại.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Nhận th&ocirc;ng b&aacute;o nhanh nhất</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>H&atilde;y đăng k&yacute; nhận th&ocirc;ng b&aacute;o những chuyến bay, kh&aacute;ch sạn, chuyến đi m&agrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; nhận c&aacute;c ưu đ&atilde;i gi&aacute; ngay tr&ecirc;n chiếc điện thoại của bạn!</p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="ứng dụng Vietnam Booking" height="409" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/ung-dung-vietnam-booking-2020.jpg" title="Hệ thống đặt vé thống minh từ Vietnam Booking" width="620" /></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>Đặt chỗ nhanh ch&oacute;ng, thanh to&aacute;n an to&agrave;n</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n đa dạng, gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng đặt chỗ, thanh to&aacute;n v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n d&ugrave; bạn đang ở đ&acirc;u, đang l&agrave;m g&igrave;.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Gọi ngay&nbsp;<strong><a href="tel:19004798" rel="nofollow">hotline: 1900 4798</a>​</strong>&nbsp;để được tư vấn v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c th&ocirc;ng tin mới về chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i khi đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ từ App Vietnam Booking!</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>T&iacute;nh năng&nbsp;qu&eacute;t m&atilde; QRCODE si&ecirc;u tiện lợi</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Nhằm mang đến sự tiện lợi hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&agrave;i đặt app&nbsp;đặt v&eacute;, Vietnam Booking đ&atilde; mang đến cho bạn m&atilde; qu&eacute;t qua điện thoại&nbsp;nhanh ch&oacute;ng. Chỉ qua một v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể tải ngay ứng dụng hay qua một v&agrave;i n&uacute;t chạm, qu&eacute;t m&atilde; QRCODE từ zalo hoặc từ c&aacute;c apps n&agrave;o c&oacute; chức năng qu&eacute;t m&atilde; l&agrave; đ&atilde; c&oacute; thể c&oacute; ngay app đặt v&eacute; gi&aacute; rẻ.</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Chỉ cần qu&eacute;t&nbsp;bằng điện thoại tr&ecirc;n bất kỳ nền tảng n&agrave;o (zalo...) sẽ tự động mở v&agrave;o c&agrave;i đặt app Vietnam Booking&nbsp;(CH&nbsp;Play hoặc App&nbsp;Store)</li>\r\n
   \t<li>Trường hợp bạn đ&atilde; c&agrave;i đặt apps rồi th&igrave;&nbsp;sẽ tự động mở app Vietnam Booking&nbsp;</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p>Vậy, bạn c&ograve;n chần chờ g&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng qu&eacute;t&nbsp;<strong>m&atilde;&nbsp;QRCODE</strong>&nbsp;qua điện thoại ngay dưới đ&acirc;y để c&oacute; ngay&nbsp;<a href="https://vietnambookingdownload.page.link/VietnamBookingApp"><strong>app đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ Vienam Booking</strong></a>&nbsp;tốt nhất hiện nay</p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="" height="400" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2020/08/app-vietnam-booking.png" title="" width="400" /></p>\r\n
   \r\n
   <p>Đa dạng h&agrave;nh tr&igrave;nh, đa dạng&nbsp;chặng bay, đa dạng c&aacute;c mức gi&aacute; v&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng l&agrave; những g&igrave; m&agrave;&nbsp;app Vietnam Booking mang đến cho bạn với sự tiện &iacute;ch tối đa khi c&oacute; nhu cầu đặt v&eacute; m&aacute;y bay nội địa hay&nbsp;quốc tế. Do vậy, chỉ qua một v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản l&agrave; bạn c&oacute; thể&nbsp;tải ngay app Vietnam Booking về chiếc điện thoại của m&igrave;nh. Cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin khuyến m&atilde;i, theo d&otilde;i c&aacute;c chuyến bay sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết để trải nghiệm bay với&nbsp;c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng h&agrave;ng đầu Việt Nam v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.</p>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #changes: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 #hidden: []
 #visible: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
 #forceDeleting: false
}