App\Shop\Posts\Post {#1746
 #table: "posts"
 #fillable: array:15 [
  0 => "title"
  1 => "description"
  2 => "content"
  3 => "posts_type"
  4 => "array_values"
  5 => "author_id"
  6 => "show"
  7 => "temp"
  8 => "category_id"
  9 => "categories"
  10 => "tags"
  11 => "module"
  12 => "status"
  13 => "lang"
  14 => "id_lang"
 ]
 +timestamps: true
 #dates: array:2 [
  0 => "deleted_at"
  1 => "deleted_at"
 ]
 #attr: array:2 [
  "posts" => Illuminate\Support\Collection {#1758
   #items: array:7 [
    "slug" => 20
    "danh_sach_anh" => 64
    "seo" => 74
    "status" => 154
    "trang_thai_an" => 155
    "trang_thai_hien" => 156
    "trang_thai_trang_chu" => 157
   ]
  }
  "pages" => Illuminate\Support\Collection {#1760
   #items: array:8 [
    "slug" => 99
    "danh_sach_anh" => 100
    "tieu_de_bai_viet" => 101
    "status" => 151
    "trang_thai_an" => 152
    "trang_thai_hien" => 153
    "seo" => 182
    "trang_thai_trang_chu" => 184
   ]
  }
 ]
 #casts: array:1 [
  "array_values" => "object"
 ]
 #connection: "mysql"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:17 [
  "id" => 94
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => null
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":null,\"slug\":\"tai-sao-chon-vietnam-booking\",\"meta_keyword\":null,\"meta_description\":null},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 13:35:43"
  "created_at" => "2022-08-30 16:08:46"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => null
  "tags" => null
  "title" => "Tại sao chọn Việt Nam Booking"
  "description" => """
   Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Việt Nam Booking\r\n
   Tên Tiếng Anh: Viet Nam Booking Corporation\r\n
   Tên viết tắt: Vietnam Booking Corp\r\n
   Được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh số 0308042348 vào ngày 03 tháng 4 năm 2009.
   """
  "content" => """
   <h2><strong>TH&Ocirc;NG TIN CHUNG</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n doanh nghiệp:&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n Tiếng Anh:&nbsp;<strong>Viet Nam Booking Corporation</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n viết tắt:&nbsp;<strong>Vietnam Booking Corp</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy ph&eacute;p kinh doanh số&nbsp;<strong>0308042348 v&agrave;o ng&agrave;y 03 th&aacute;ng 4 năm 2009.</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔</strong>&nbsp;Giấy Ph&eacute;p Lữ h&agrave;nh quốc tế &amp; nội địa:<b>&nbsp;</b>Số GP/No.: 79-917/2018/TCDL-GP LHQT</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số GP: 79-0016/2018/SDL-GP LHNĐ</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp của<strong>&nbsp;IATA</strong>&nbsp;- Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; ch&iacute;nh thức&nbsp;</strong>của nhiều h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa v&agrave; quốc tế: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific...</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Đối t&aacute;c&nbsp;</strong>của c&aacute;c chuỗi kh&aacute;ch sạn h&agrave;ng đầu trong v&agrave; ngo&agrave;i nước như: Vinpearl, Mường Thanh, Intercontinental,...</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trải qua hơn&nbsp;10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty Cổ phần Vietnam Booking hiện nay l&agrave; địa chỉ cung cấp đầy đủ c&aacute;c dịch vụ chất lượng, từ&nbsp;<strong><a href="http://www.vietnambooking.com/ve-may-bay" target="_blank">đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/du-lich" target="_blank">tour du lịch</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/khach-san" target="_blank">đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn</a></strong>&nbsp;đến<strong>&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/visa" target="_blank">l&agrave;m visa trọn g&oacute;i</a>,</strong>&nbsp;gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; được h&agrave;nh tr&igrave;nh như &yacute; muốn.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking (Vietnam Booking)</strong>&nbsp;đặt trụ sở ch&iacute;nh tại TPHCM v&agrave; chi nh&aacute;nh&nbsp;ở hai th&agrave;nh phố lớn l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Đặc biệt, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online qua hệ thống website:&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/"><strong>vietnambooking.com</strong></a>&nbsp;v&agrave; Tổng đ&agrave;i tư vấn 24/7:&nbsp;<strong>1900 636 167</strong></p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>LĨNH VỰC KINH DOANH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Vietnam Booking đang cung cấp 4 lĩnh vực dịch vụ sau:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>1/ V&eacute; m&aacute;y bay:</strong></u>&nbsp;L&agrave; thế mạnh đặc th&ugrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, với ph&ograve;ng b&aacute;n v&eacute; trực tiếp tr&ecirc;n cả ba miền Bắc &ndash; Trung &ndash; Nam c&ugrave;ng đội ngũ tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, giao v&eacute; tận nh&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch. Mong muốn h&agrave;ng đầu của Vietnam Booking l&agrave; đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những tấm v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; tốt, h&agrave;nh tr&igrave;nh bay thuận tiện nhất.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; một trong số &iacute;t những c&ocirc;ng ty trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa như:&nbsp;Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific. Hơn nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n đạt được danh hiệu đại l&yacute; chuy&ecirc;n nghiệp theo ti&ecirc;u chuẩn của IATA (Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế) trong lĩnh vực cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế như Singapore Airlines, Korean Air, EVA Air, Qatar Airlines, Thai Airways, American Airlines, Air France, Qantas, China Southern Airlines, China Airlines, United Airlines, Emirates<em>&hellip;</em>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>2/&nbsp;</strong><strong>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn:</strong></u>&nbsp;Với mạng lưới đối t&aacute;c rộng lớn:&nbsp;<strong>2000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn tại Việt Nam v&agrave; hơn&nbsp;<strong>30.000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn quốc tế, ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch một nơi lưu tr&uacute; an to&agrave;n, thuận tiện v&agrave; gi&aacute; tốt nhất cho chuyến đi của m&igrave;nh.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo h&igrave;nh ảnh thực tế, so s&aacute;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ph&ograve;ng v&agrave; quy định của nhiều kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n hệ thống vietnambooking.com v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>3/ Tổ chức tour du lịch</strong>:</u>&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c&nbsp;<strong>tour du lịch đa dạng</strong>&nbsp;loại h&igrave;nh như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kh&aacute;m ph&aacute; &ndash; trải nghiệm với lịch tr&igrave;nh mới lạ hấp dẫn, dịch vụ đi k&egrave;m đạt chuẩn chất lượng v&agrave; đặc biệt gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng tiết kiệm.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thế mạnh tổ chức tour thiết kế ri&ecirc;ng &ndash; M.I.C.E, team building &amp; gala dinner cho c&aacute;c cơ quan đo&agrave;n thể, doanh nghiệp, đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, l&agrave; cơ hội để gắn kết tập thể, n&acirc;ng cao tinh thần lao động v&agrave; cống hiến.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>4/ Tư vấn &amp; hỗ trợ Visa</strong>:</u>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn, hướng dẫn qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu&nbsp;<strong>xin visa trọn g&oacute;i</strong>. Vietnam Booking c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm v&agrave; uy t&iacute;n trong lĩnh vực visa du lịch, visa thăm th&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; visa c&ocirc;ng t&aacute;c cho người Việt Nam nhập cảnh v&agrave;o c&aacute;c nước ph&aacute;t triển của Ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u &Acirc;u, &Uacute;c, Mỹ&hellip; Với tỉ lệ đậu l&ecirc;n đến 98%, thậm ch&iacute; đối với c&aacute;c hồ sơ kh&oacute;, trường hợp xin visa khẩn.</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 dir="ltr"><strong>LỊCH SỬ, QU&Aacute; TR&Igrave;NH H&Igrave;NH TH&Agrave;NH V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>03.04.2009:</strong>&nbsp;Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp số 0308042348, Vietnam Booking&nbsp;<strong>th&agrave;nh lập văn ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n</strong>, đặt trụ sở tại 190&nbsp;Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11, TP. HCM. Trong năm 2009, Vietnam Booking tr&ecirc;n cương vị l&agrave; một đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ, uy t&iacute;n đ&atilde; chiếm trọn l&ograve;ng tin của những kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc. Với mục ti&ecirc;u v&agrave; phương hướng kinh doanh đ&uacute;ng đắn, trong&nbsp;năm n&agrave;y, Vietnam Booking đ&atilde; dần c&oacute; chỗ đứng v&agrave; tạo dấu ấn mạnh mẽ.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2010 -&nbsp;2011:</strong><strong>&nbsp;</strong>Tiếp tục mục ti&ecirc;u ban đầu l&agrave; x&acirc;y dựng n&ecirc;n một địa chỉ &ldquo;booking&rdquo; chất lượng nhất cho đa dịch vụ, Vietnam Booking đ&atilde; bước đầu tiến v&agrave;o thị trường&nbsp;<strong>Kh&aacute;ch sạn v&agrave; Tour du lịch</strong>. Vietnam Booking đ&atilde; hợp t&aacute;c với nhiều đơn vị Kh&aacute;ch sạn, Lữ h&agrave;nh để tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng những Tour du lịch nội địa đầu ti&ecirc;n, đưa người Việt đến với nhiều cảnh quan tươi đẹp của đất nước. Đặc biệt, c&aacute;c tour đo&agrave;n thể, tour MICE của C&ocirc;ng ty đ&atilde; được nhiều đơn vị tin chọn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking cũng ch&agrave;o s&acirc;n lĩnh vực&nbsp;<strong>Dịch vụ Visa</strong>&nbsp;v&agrave; may mắn được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&oacute;n nhận. Đ&aacute;p lại đ&oacute;, C&ocirc;ng ty đ&atilde; dốc hết sức để n&acirc;ng cao tỷ lệ đậu Visa gần như tuyệt đối với mức&nbsp;<strong>97%</strong>, gi&uacute;p cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; thị thực c&aacute;c nước ph&aacute;t triển tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2012 - 2015:</strong>&nbsp;Nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch tận chỗ của kh&aacute;ch h&agrave;ng, trong 4&nbsp;năm,&nbsp;C&ocirc;ng ty&nbsp;<strong>mở rộng th&ecirc;m chi nh&aacute;nh</strong>&nbsp;ở 2 khu vực trung t&acirc;m sầm uất của 2 th&agrave;nh phố lớn nhất nước. Đ&oacute; l&agrave; văn ph&ograve;ng TP.HCM tại 164 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Phường Bến Th&agrave;nh, Quận 1, văn ph&ograve;ng 192 Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11&nbsp;v&agrave; văn ph&ograve;ng ph&iacute;a Bắc tại H&agrave; Nội 30 Phan Chu Trinh, Quận Ho&agrave;n Kiếm.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">H&igrave;nh ảnh Vietnam Booking bắt đầu phủ s&oacute;ng tr&ecirc;n nhiều phương tiện truyền th&ocirc;ng khi trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc nội cũng như hợp t&aacute;c với gần 200 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế nổi tiếng.&nbsp;Trong những năm n&agrave;y, C&ocirc;ng ty cũng tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều tour du lịch quốc tế với mức chi ph&iacute; hợp l&yacute; l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng du kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2016 - 2017:</strong>&nbsp;2016 l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu bước ngoặt của C&ocirc;ng ty khi &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online. Cụ thể l&agrave; sự cải tiến vượt bậc&nbsp;của hệ thống website&nbsp;<strong>www.vietnambooking.com</strong>&nbsp;đ&atilde; mang đến một cuộc c&aacute;ch mạng số h&oacute;a gi&uacute;p c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietnam Booking đặt dịch vụ tiện lợi, dễ d&agrave;ng hơn. Đồng thời,&nbsp;C&ocirc;ng ty cho ra mắt&nbsp;<strong>ứng dụng di động Vietnam Booking</strong>&nbsp;tr&ecirc;n Google Play v&agrave; App Store cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &amp; đặt dịch vụ nhanh ch&oacute;ng hơn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2017 - 2019:</strong>&nbsp;Ở khu vực miền Trung, sau nhiều năm phục vụ trực tuyến, Vietnam Booking đ&atilde; khai trương chi nh&aacute;nh đầu ti&ecirc;n tại đầu cầu Đ&agrave; Nẵng - th&agrave;nh phố nhộn nhịp v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch quốc tế nhất. Giai đoạn n&agrave;y&nbsp;cũng l&agrave; năm ghi lại sự th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ của C&ocirc;ng ty với việc mở li&ecirc;n tiếp&nbsp;văn ph&ograve;ng thứ 4 (235/14 Tạ Uy&ecirc;n, P.6, Q.11)&nbsp;v&agrave; thứ 5 (54 Phạm Hồng Th&aacute;i, P. Bến Th&agrave;nh, Q.1) tại TP. HCM.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2019 - 2021:</strong>&nbsp;Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking ch&uacute; trọng v&agrave;o việc đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn nữa c&aacute;c gi&aacute; trị cho x&atilde; hội. Cụ thể, C&ocirc;ng ty đ&atilde; t&agrave;i trợ cho nhiều sự kiện cộng đồng, g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ đồng b&agrave;o gặp kh&oacute; khăn do thi&ecirc;n tai,... Ti&ecirc;u biểu trong đ&oacute; c&oacute; thể kể đến việc l&agrave;&nbsp;<strong>Nh&agrave; t&agrave;i trợ Bạc</strong>&nbsp;cho cuộc thi: &ldquo;I - HOTELIER XI&rdquo; do trường Đại học Hoa Sen tổ chức; tổ chức chương tr&igrave;nh g&acirc;y quỹ &ldquo;Sưởi Ấm miền Trung - Triệu Tr&aacute;i Tim 1 Tấm L&ograve;ng&rdquo;.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh hơn 10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; nhận được sự c&ocirc;ng nhận to lớn từ c&aacute;c đơn vị uy t&iacute;n trong ng&agrave;nh khi được trao tặng h&agrave;ng loạt giải thưởng danh gi&aacute;. Nổi bật trong đ&oacute; l&agrave; danh hiệu &ldquo;<strong>Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng ch&acirc;u &Aacute; 2019</strong>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<strong>Top 20 thương hiệu nổi tiếng h&agrave;ng đầu Việt Nam năm 2019</strong>&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả xứng đ&aacute;ng cho Vietnam Booking sau hơn 10 năm nỗ lực, phấn đấu trở th&agrave;nh một trong những thương hiệu uy t&iacute;n dẫn đầu ng&agrave;nh.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>MỤC TI&Ecirc;U &amp; SỨ MỆNH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Lấy niềm tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; phương ch&acirc;m v&agrave; thước đo chất lượng dịch vụ, Vietnam Booking lu&ocirc;n mong muốn thương hiệu của m&igrave;nh được gắn với uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. Ng&agrave;y nay, khi thị trường lu&ocirc;n li&ecirc;n tục thay đổi, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&agrave;ng x&aacute;c định r&otilde; r&agrave;ng mục ti&ecirc;u v&agrave; sứ mệnh của m&igrave;nh hơn:</p>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng uy t&iacute;n v&agrave; thực hiện đ&uacute;ng mọi cam kết trước, trong v&agrave; sau khi tiến h&agrave;nh giao dịch giữa c&aacute;c b&ecirc;n.</li>\r\n
   \t<li>Chuy&ecirc;n cung cấp, tư vấn dịch vụ chất lượng nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; tốt nhất v&agrave; ph&ugrave; hợp nhất.</li>\r\n
   \t<li>Thực hiện nghiệp vụ tư vấn b&aacute;n h&agrave;ng một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả nhất</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với x&atilde; hội:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng văn h&oacute;a doanh nghiệp hiệu quả điển h&igrave;nh tại Việt Nam.</li>\r\n
   \t<li>Đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c hoạt động hướng về cộng đồng, v&igrave; lợi &iacute;ch chung của x&atilde; hội.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>TẦM NH&Igrave;N, CHIẾN LƯỢC PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Tập thể&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking</strong>&nbsp;lu&ocirc;n mong muốn đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng tin dịch vụ mới, chất lượng v&agrave; trở th&agrave;nh &ldquo;người bạn đồng h&agrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mọi h&agrave;nh tr&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt mục ti&ecirc;u ho&agrave;n thiện v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu theo hướng:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Mở rộng hệ thống văn ph&ograve;ng tới c&aacute;c th&agrave;nh phố như: Huế, Hải Ph&ograve;ng, Nha Trang,&hellip;</li>\r\n
   \t<li>Lu&ocirc;n cải thiện c&ocirc;ng nghệ trong thời đại 4.0 để đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   \t<li>N&acirc;ng cao nghiệp vụ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n</li>\r\n
   \t<li>Đơn giản h&oacute;a quy tr&igrave;nh đặt dịch vụ nhằm gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm tối đa thời gian.</li>\r\n
   \t<li>Trở th&agrave;nh đại l&yacute; uy t&iacute;n ch&iacute;nh thức của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tr&ecirc;n thế giới.</li>\r\n
   \t<li>Bắt tay hợp t&aacute;c với nhiều đối t&aacute;c - &nbsp;đơn vị cung cấp dịch vụ li&ecirc;n quan v&agrave; đem lại lợi &iacute;ch cao nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>H&Igrave;NH ẢNH GIẢI THƯỞNG &amp; CHỨNG NHẬN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Vietnam Booking đạt giải top20 thưởng hiệu" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2019/08/vietnambooking-dat-giai-thuong-top20-thuong-hieu.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>Top 20 Thương hiệu Việt nổi tiếng h&agrave;ng đầu</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Đại diện Vietnam Booking nhận giải thưởng tại lễ Công bố Giải thưởng thương hiệu chất lương 2019" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2019/12/vietnam-booking-duoc-vinh-danh-tai-le-cong-bo-thuong-hieu-chat-luong-chau-a-20191.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>Đại diện Vietnam Booking nhận giải thưởng tại lễ C&ocirc;ng bố Giải thưởng thương hiệu chất lượng Ch&acirc;u &Aacute;</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2018/09/gioi-thieu-vietnam-booking-28-09-2018-12.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet Air</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Công ty du lịch tphcm uy tín" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2018/09/gioi-thieu-vietnam-booking-28-09-2018-11.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Jetstar Pacific</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Chứng nhận của IATA - Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công ty du lịch uy tín" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2018/09/gioi-thieu-vietnam-booking-28-09-2018-10.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>Chứng nhận của IATA - Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế</em></p>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #original: array:17 [
  "id" => 94
  "posts_type" => "pages"
  "modules" => "pages"
  "author_id" => null
  "category_id" => null
  "array_values" => ""{\"action\":[],\"seo\":{\"meta_title\":null,\"slug\":\"tai-sao-chon-vietnam-booking\",\"meta_keyword\":null,\"meta_description\":null},\"status\":\"trang_thai_hien\",\"controller\":null,\"index\":null,\"view\":null,\"slug_old\":\"\"}""
  "updated_at" => "2022-09-14 13:35:43"
  "created_at" => "2022-08-30 16:08:46"
  "deleted_at" => null
  "status" => 1
  "categories" => null
  "tags" => null
  "title" => "Tại sao chọn Việt Nam Booking"
  "description" => """
   Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Việt Nam Booking\r\n
   Tên Tiếng Anh: Viet Nam Booking Corporation\r\n
   Tên viết tắt: Vietnam Booking Corp\r\n
   Được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh số 0308042348 vào ngày 03 tháng 4 năm 2009.
   """
  "content" => """
   <h2><strong>TH&Ocirc;NG TIN CHUNG</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n doanh nghiệp:&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n Tiếng Anh:&nbsp;<strong>Viet Nam Booking Corporation</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>T&ecirc;n viết tắt:&nbsp;<strong>Vietnam Booking Corp</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p>Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy ph&eacute;p kinh doanh số&nbsp;<strong>0308042348 v&agrave;o ng&agrave;y 03 th&aacute;ng 4 năm 2009.</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔</strong>&nbsp;Giấy Ph&eacute;p Lữ h&agrave;nh quốc tế &amp; nội địa:<b>&nbsp;</b>Số GP/No.: 79-917/2018/TCDL-GP LHQT</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số GP: 79-0016/2018/SDL-GP LHNĐ</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp của<strong>&nbsp;IATA</strong>&nbsp;- Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Chứng nhận Đại l&yacute; ch&iacute;nh thức&nbsp;</strong>của nhiều h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa v&agrave; quốc tế: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific...</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>✔ Đối t&aacute;c&nbsp;</strong>của c&aacute;c chuỗi kh&aacute;ch sạn h&agrave;ng đầu trong v&agrave; ngo&agrave;i nước như: Vinpearl, Mường Thanh, Intercontinental,...</p>\r\n
   \r\n
   <p>Trải qua hơn&nbsp;10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty Cổ phần Vietnam Booking hiện nay l&agrave; địa chỉ cung cấp đầy đủ c&aacute;c dịch vụ chất lượng, từ&nbsp;<strong><a href="http://www.vietnambooking.com/ve-may-bay" target="_blank">đặt v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/du-lich" target="_blank">tour du lịch</a>,&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/khach-san" target="_blank">đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn</a></strong>&nbsp;đến<strong>&nbsp;<a href="http://www.vietnambooking.com/visa" target="_blank">l&agrave;m visa trọn g&oacute;i</a>,</strong>&nbsp;gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; được h&agrave;nh tr&igrave;nh như &yacute; muốn.</p>\r\n
   \r\n
   <p><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Booking (Vietnam Booking)</strong>&nbsp;đặt trụ sở ch&iacute;nh tại TPHCM v&agrave; chi nh&aacute;nh&nbsp;ở hai th&agrave;nh phố lớn l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Đặc biệt, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online qua hệ thống website:&nbsp;<a href="https://www.vietnambooking.com/"><strong>vietnambooking.com</strong></a>&nbsp;v&agrave; Tổng đ&agrave;i tư vấn 24/7:&nbsp;<strong>1900 636 167</strong></p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>LĨNH VỰC KINH DOANH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><strong>Vietnam Booking đang cung cấp 4 lĩnh vực dịch vụ sau:</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>1/ V&eacute; m&aacute;y bay:</strong></u>&nbsp;L&agrave; thế mạnh đặc th&ugrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, với ph&ograve;ng b&aacute;n v&eacute; trực tiếp tr&ecirc;n cả ba miền Bắc &ndash; Trung &ndash; Nam c&ugrave;ng đội ngũ tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, giao v&eacute; tận nh&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch. Mong muốn h&agrave;ng đầu của Vietnam Booking l&agrave; đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những tấm v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; tốt, h&agrave;nh tr&igrave;nh bay thuận tiện nhất.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Vietnam Booking l&agrave; một trong số &iacute;t những c&ocirc;ng ty trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa như:&nbsp;Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific. Hơn nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n đạt được danh hiệu đại l&yacute; chuy&ecirc;n nghiệp theo ti&ecirc;u chuẩn của IATA (Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế) trong lĩnh vực cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế như Singapore Airlines, Korean Air, EVA Air, Qatar Airlines, Thai Airways, American Airlines, Air France, Qantas, China Southern Airlines, China Airlines, United Airlines, Emirates<em>&hellip;</em>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>2/&nbsp;</strong><strong>Ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn:</strong></u>&nbsp;Với mạng lưới đối t&aacute;c rộng lớn:&nbsp;<strong>2000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn tại Việt Nam v&agrave; hơn&nbsp;<strong>30.000</strong>&nbsp;kh&aacute;ch sạn quốc tế, ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch một nơi lưu tr&uacute; an to&agrave;n, thuận tiện v&agrave; gi&aacute; tốt nhất cho chuyến đi của m&igrave;nh.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo h&igrave;nh ảnh thực tế, so s&aacute;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ph&ograve;ng v&agrave; quy định của nhiều kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n hệ thống vietnambooking.com v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>3/ Tổ chức tour du lịch</strong>:</u>&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c&nbsp;<strong>tour du lịch đa dạng</strong>&nbsp;loại h&igrave;nh như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kh&aacute;m ph&aacute; &ndash; trải nghiệm với lịch tr&igrave;nh mới lạ hấp dẫn, dịch vụ đi k&egrave;m đạt chuẩn chất lượng v&agrave; đặc biệt gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng tiết kiệm.</p>\r\n
   \r\n
   <p>Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thế mạnh tổ chức tour thiết kế ri&ecirc;ng &ndash; M.I.C.E, team building &amp; gala dinner cho c&aacute;c cơ quan đo&agrave;n thể, doanh nghiệp, đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, l&agrave; cơ hội để gắn kết tập thể, n&acirc;ng cao tinh thần lao động v&agrave; cống hiến.</p>\r\n
   \r\n
   <p><u><strong>4/ Tư vấn &amp; hỗ trợ Visa</strong>:</u>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn, hướng dẫn qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu&nbsp;<strong>xin visa trọn g&oacute;i</strong>. Vietnam Booking c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm v&agrave; uy t&iacute;n trong lĩnh vực visa du lịch, visa thăm th&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; visa c&ocirc;ng t&aacute;c cho người Việt Nam nhập cảnh v&agrave;o c&aacute;c nước ph&aacute;t triển của Ch&acirc;u &Aacute;, ch&acirc;u &Acirc;u, &Uacute;c, Mỹ&hellip; Với tỉ lệ đậu l&ecirc;n đến 98%, thậm ch&iacute; đối với c&aacute;c hồ sơ kh&oacute;, trường hợp xin visa khẩn.</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 dir="ltr"><strong>LỊCH SỬ, QU&Aacute; TR&Igrave;NH H&Igrave;NH TH&Agrave;NH V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>03.04.2009:</strong>&nbsp;Được Sở Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp số 0308042348, Vietnam Booking&nbsp;<strong>th&agrave;nh lập văn ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n</strong>, đặt trụ sở tại 190&nbsp;Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11, TP. HCM. Trong năm 2009, Vietnam Booking tr&ecirc;n cương vị l&agrave; một đại l&yacute; v&eacute; m&aacute;y bay gi&aacute; rẻ, uy t&iacute;n đ&atilde; chiếm trọn l&ograve;ng tin của những kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc. Với mục ti&ecirc;u v&agrave; phương hướng kinh doanh đ&uacute;ng đắn, trong&nbsp;năm n&agrave;y, Vietnam Booking đ&atilde; dần c&oacute; chỗ đứng v&agrave; tạo dấu ấn mạnh mẽ.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2010 -&nbsp;2011:</strong><strong>&nbsp;</strong>Tiếp tục mục ti&ecirc;u ban đầu l&agrave; x&acirc;y dựng n&ecirc;n một địa chỉ &ldquo;booking&rdquo; chất lượng nhất cho đa dịch vụ, Vietnam Booking đ&atilde; bước đầu tiến v&agrave;o thị trường&nbsp;<strong>Kh&aacute;ch sạn v&agrave; Tour du lịch</strong>. Vietnam Booking đ&atilde; hợp t&aacute;c với nhiều đơn vị Kh&aacute;ch sạn, Lữ h&agrave;nh để tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng những Tour du lịch nội địa đầu ti&ecirc;n, đưa người Việt đến với nhiều cảnh quan tươi đẹp của đất nước. Đặc biệt, c&aacute;c tour đo&agrave;n thể, tour MICE của C&ocirc;ng ty đ&atilde; được nhiều đơn vị tin chọn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking cũng ch&agrave;o s&acirc;n lĩnh vực&nbsp;<strong>Dịch vụ Visa</strong>&nbsp;v&agrave; may mắn được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&oacute;n nhận. Đ&aacute;p lại đ&oacute;, C&ocirc;ng ty đ&atilde; dốc hết sức để n&acirc;ng cao tỷ lệ đậu Visa gần như tuyệt đối với mức&nbsp;<strong>97%</strong>, gi&uacute;p cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; thị thực c&aacute;c nước ph&aacute;t triển tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2012 - 2015:</strong>&nbsp;Nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch tận chỗ của kh&aacute;ch h&agrave;ng, trong 4&nbsp;năm,&nbsp;C&ocirc;ng ty&nbsp;<strong>mở rộng th&ecirc;m chi nh&aacute;nh</strong>&nbsp;ở 2 khu vực trung t&acirc;m sầm uất của 2 th&agrave;nh phố lớn nhất nước. Đ&oacute; l&agrave; văn ph&ograve;ng TP.HCM tại 164 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Phường Bến Th&agrave;nh, Quận 1, văn ph&ograve;ng 192 Trần Qu&yacute;, Phường 6, Quận 11&nbsp;v&agrave; văn ph&ograve;ng ph&iacute;a Bắc tại H&agrave; Nội 30 Phan Chu Trinh, Quận Ho&agrave;n Kiếm.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">H&igrave;nh ảnh Vietnam Booking bắt đầu phủ s&oacute;ng tr&ecirc;n nhiều phương tiện truyền th&ocirc;ng khi trở th&agrave;nh&nbsp;<strong>đại l&yacute; ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc nội cũng như hợp t&aacute;c với gần 200 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế nổi tiếng.&nbsp;Trong những năm n&agrave;y, C&ocirc;ng ty cũng tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều tour du lịch quốc tế với mức chi ph&iacute; hợp l&yacute; l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng du kh&aacute;ch.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2016 - 2017:</strong>&nbsp;2016 l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu bước ngoặt của C&ocirc;ng ty khi &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới trong giao dịch online. Cụ thể l&agrave; sự cải tiến vượt bậc&nbsp;của hệ thống website&nbsp;<strong>www.vietnambooking.com</strong>&nbsp;đ&atilde; mang đến một cuộc c&aacute;ch mạng số h&oacute;a gi&uacute;p c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Vietnam Booking đặt dịch vụ tiện lợi, dễ d&agrave;ng hơn. Đồng thời,&nbsp;C&ocirc;ng ty cho ra mắt&nbsp;<strong>ứng dụng di động Vietnam Booking</strong>&nbsp;tr&ecirc;n Google Play v&agrave; App Store cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &amp; đặt dịch vụ nhanh ch&oacute;ng hơn.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2017 - 2019:</strong>&nbsp;Ở khu vực miền Trung, sau nhiều năm phục vụ trực tuyến, Vietnam Booking đ&atilde; khai trương chi nh&aacute;nh đầu ti&ecirc;n tại đầu cầu Đ&agrave; Nẵng - th&agrave;nh phố nhộn nhịp v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch quốc tế nhất. Giai đoạn n&agrave;y&nbsp;cũng l&agrave; năm ghi lại sự th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ của C&ocirc;ng ty với việc mở li&ecirc;n tiếp&nbsp;văn ph&ograve;ng thứ 4 (235/14 Tạ Uy&ecirc;n, P.6, Q.11)&nbsp;v&agrave; thứ 5 (54 Phạm Hồng Th&aacute;i, P. Bến Th&agrave;nh, Q.1) tại TP. HCM.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr"><strong>2019 - 2021:</strong>&nbsp;Giai đoạn n&agrave;y, Vietnam Booking ch&uacute; trọng v&agrave;o việc đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn nữa c&aacute;c gi&aacute; trị cho x&atilde; hội. Cụ thể, C&ocirc;ng ty đ&atilde; t&agrave;i trợ cho nhiều sự kiện cộng đồng, g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ đồng b&agrave;o gặp kh&oacute; khăn do thi&ecirc;n tai,... Ti&ecirc;u biểu trong đ&oacute; c&oacute; thể kể đến việc l&agrave;&nbsp;<strong>Nh&agrave; t&agrave;i trợ Bạc</strong>&nbsp;cho cuộc thi: &ldquo;I - HOTELIER XI&rdquo; do trường Đại học Hoa Sen tổ chức; tổ chức chương tr&igrave;nh g&acirc;y quỹ &ldquo;Sưởi Ấm miền Trung - Triệu Tr&aacute;i Tim 1 Tấm L&ograve;ng&rdquo;.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="ltr">Trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh hơn 10 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; nhận được sự c&ocirc;ng nhận to lớn từ c&aacute;c đơn vị uy t&iacute;n trong ng&agrave;nh khi được trao tặng h&agrave;ng loạt giải thưởng danh gi&aacute;. Nổi bật trong đ&oacute; l&agrave; danh hiệu &ldquo;<strong>Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng ch&acirc;u &Aacute; 2019</strong>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<strong>Top 20 thương hiệu nổi tiếng h&agrave;ng đầu Việt Nam năm 2019</strong>&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả xứng đ&aacute;ng cho Vietnam Booking sau hơn 10 năm nỗ lực, phấn đấu trở th&agrave;nh một trong những thương hiệu uy t&iacute;n dẫn đầu ng&agrave;nh.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>MỤC TI&Ecirc;U &amp; SỨ MỆNH</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Lấy niềm tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; phương ch&acirc;m v&agrave; thước đo chất lượng dịch vụ, Vietnam Booking lu&ocirc;n mong muốn thương hiệu của m&igrave;nh được gắn với uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. Ng&agrave;y nay, khi thị trường lu&ocirc;n li&ecirc;n tục thay đổi, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&agrave;ng x&aacute;c định r&otilde; r&agrave;ng mục ti&ecirc;u v&agrave; sứ mệnh của m&igrave;nh hơn:</p>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng uy t&iacute;n v&agrave; thực hiện đ&uacute;ng mọi cam kết trước, trong v&agrave; sau khi tiến h&agrave;nh giao dịch giữa c&aacute;c b&ecirc;n.</li>\r\n
   \t<li>Chuy&ecirc;n cung cấp, tư vấn dịch vụ chất lượng nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; tốt nhất v&agrave; ph&ugrave; hợp nhất.</li>\r\n
   \t<li>Thực hiện nghiệp vụ tư vấn b&aacute;n h&agrave;ng một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả nhất</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p><em><u>Đối với x&atilde; hội:</u></em></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>X&acirc;y dựng văn h&oacute;a doanh nghiệp hiệu quả điển h&igrave;nh tại Việt Nam.</li>\r\n
   \t<li>Đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c hoạt động hướng về cộng đồng, v&igrave; lợi &iacute;ch chung của x&atilde; hội.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>TẦM NH&Igrave;N, CHIẾN LƯỢC PH&Aacute;T TRIỂN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p>Tập thể&nbsp;<strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Việt Nam Booking</strong>&nbsp;lu&ocirc;n mong muốn đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng tin dịch vụ mới, chất lượng v&agrave; trở th&agrave;nh &ldquo;người bạn đồng h&agrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mọi h&agrave;nh tr&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt mục ti&ecirc;u ho&agrave;n thiện v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu theo hướng:</p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li>Mở rộng hệ thống văn ph&ograve;ng tới c&aacute;c th&agrave;nh phố như: Huế, Hải Ph&ograve;ng, Nha Trang,&hellip;</li>\r\n
   \t<li>Lu&ocirc;n cải thiện c&ocirc;ng nghệ trong thời đại 4.0 để đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   \t<li>N&acirc;ng cao nghiệp vụ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n</li>\r\n
   \t<li>Đơn giản h&oacute;a quy tr&igrave;nh đặt dịch vụ nhằm gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm tối đa thời gian.</li>\r\n
   \t<li>Trở th&agrave;nh đại l&yacute; uy t&iacute;n ch&iacute;nh thức của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tr&ecirc;n thế giới.</li>\r\n
   \t<li>Bắt tay hợp t&aacute;c với nhiều đối t&aacute;c - &nbsp;đơn vị cung cấp dịch vụ li&ecirc;n quan v&agrave; đem lại lợi &iacute;ch cao nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <h2><strong>H&Igrave;NH ẢNH GIẢI THƯỞNG &amp; CHỨNG NHẬN</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Vietnam Booking đạt giải top20 thưởng hiệu" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2019/08/vietnambooking-dat-giai-thuong-top20-thuong-hieu.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>Top 20 Thương hiệu Việt nổi tiếng h&agrave;ng đầu</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Đại diện Vietnam Booking nhận giải thưởng tại lễ Công bố Giải thưởng thương hiệu chất lương 2019" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2019/12/vietnam-booking-duoc-vinh-danh-tai-le-cong-bo-thuong-hieu-chat-luong-chau-a-20191.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>Đại diện Vietnam Booking nhận giải thưởng tại lễ C&ocirc;ng bố Giải thưởng thương hiệu chất lượng Ch&acirc;u &Aacute;</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2018/09/gioi-thieu-vietnam-booking-28-09-2018-12.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietjet Air</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Công ty du lịch tphcm uy tín" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2018/09/gioi-thieu-vietnam-booking-28-09-2018-11.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Jetstar Pacific</em></p>\r\n
   \r\n
   <p><img alt="Chứng nhận của IATA - Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công ty du lịch uy tín" src="https://www.vietnambooking.com/wp-content/uploads/2018/09/gioi-thieu-vietnam-booking-28-09-2018-10.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <p><em>Chứng nhận của IATA - Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế</em></p>
   """
  "id_lang" => 1
  "lang" => "vi"
 ]
 #changes: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 #hidden: []
 #visible: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
 #forceDeleting: false
}